Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen, 2000-2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal auto's dat jaarlijks voor sloop wordt aangeboden is tussen 2000 en 2013 gedaald, terwijl de export van tweedehands auto's flink toenam. In 2013 werden 234 duizend auto's aangeboden voor sloop; 94 procent hiervan was een personenauto.

Aanbod sloopauto's neemt af

In 2013 is 2,6 procent van het Nederlandse autopark (= motorvoertuigen exclusief motorfietsen, aanhangers en opleggers) naar demontagebedrijven afgevoerd. Het gaat om 234 duizend voertuigen; hiervan is 94 procent een personenauto en 6 procent een bedrijfsvoertuig. In 2000 werden er nog 328 duizend voertuigen voor sloop naar demontagebedrijven afgevoerd.
In gewicht betreft het totale aanbod in 2013 249 miljoen kg, waarvan de personenauto's 89 procent en de bedrijfsauto's 11 procent innemen. De voor sloop aangeboden voertuigen worden de laatste jaren steeds zwaarder. Het gemiddelde leeggewicht van de voor sloop vrijgekomen personenauto's en bedrijfsvoertuigen is in 2013 respectievelijk 1 013 kg en 1 881 kg.

In 2009 meer sloopauto's door sloopregelingen

Door de Nationale sloopregeling (29 mei 2009 tot 1 mei 2010) en lokale sloopregelingen in Den Haag en Amsterdam is in 2009 het aanbod van sloopvoertuigen met bijna 25 procent toegenomen in vergelijking met het jaar ervoor. Deze regelingen hadden tot doel oude, vervuilende auto's te vervangen door nieuwe, schonere auto's. In de jaren na 2009 daalt het aantal sloopvoertuigen weer licht.

Export van tweedehands auto's

De uitvoer van tweedehands auto's is in de verslagperiode verdrievoudigd van 131 duizend voertuigen in 2000 naar 406 duizend voertuigen in 2012. Vooral tussen 2003 en 2005, èn tussen 2010 en 2012 was er een flinke groei in de uitvoer. In 2013 zijn er weer minder auto's uitgevoerd, ofschoon het aantal oude auto's (24 jaar en ouder) wel verdubbelde van 9 duizend in 2012 naar 18,6 duizend in 2013.
De export van tweedehands auto's krijgt de laatste jaren een stimulans door vooral de aanpassing van de BPM-regeling en de veranderingen in de motorrijtuigenbelasting. Veel van de geëxporteerde voertuigen vinden hun weg naar landen in Afrika en Oost Europa.

Vooral sloopauto's veel ouder

Voertuigen kennen een steeds langere levensduur. De auto's die in 2013 naar de sloop gebracht werden, hadden een gemiddelde leeftijd van 17 jaar. In 2012 was dat 16,4 jaar. Door de afschaffing van de MRB-vrijstelling van oldtimers in het Regeerakkoord Rutte II nam de sloop van voertuigen van 24 jaar en ouder toe met 57 procent. De in 2013 geëxporteerde auto's waren gemiddeld 11,5 jaar oud. In 2012 was dit 10,7 jaar.

Relevantie

Hoewel voertuigwrakken qua gewicht minder dan een half procent bijdragen aan de totale afvalberg (exclusief baggerspecie en mestoverschotten), brengt de verwijdering van voertuigwrakken van oudsher grote milieuproblemen als ruimtebeslag en bodemverontreiniging met zich mee.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de demontage en uitval van voertuigen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen
Omschrijving
Ontwikkeling van het aantal en het gewicht van voor sloop aangeboden personenauto's en bedrijfsauto's per jaar en voertuigtype
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het CBS berekent de voor sloop aangeboden voertuigen op basis van gegevens in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW). Op basis van deze registratie worden integrale tellingen gemaakt van alle voertuigen waarvan het kenteken ongeldig is verklaard in het onderzoeksjaar en die op 1 januari van het verslagjaar in het kentekenbestand voorkomen. Het gaat daarbij om uitval wegens: sloop/demontage door een erkend bedrijf, export, of het buiten registratie stellen van het voertuig. Het betreft personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen. Motorfietsen, aanhangers, opleggers en bromfietsen zijn hierin niet begrepen.
Meer informatie over de berekeningswijze is te vinden in het artikel Motorvoertuigen: uitval door sloop, export en buitenregistratiestelling (CBS, 2010).
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Gegevens over uitval, sloop, export en buitenregistratiestelling zijn beschikbaar per voertuigtype (personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen), naar leeggewicht van het voertuig, landsdeel en provincie.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen, 2000-2013 (indicator 0135, versie 15,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.