Sloop en export van motorvoertuigen actief, 2018-2022

Het jaarlijks aantal motorvoertuigen (exclusief motorfietsen en snor- en bromfietsen) dat voor sloop wordt aangeboden laat de afgelopen 5 jaar een daling zien, met de sterkste daling in 2022. In 2022 werden 148 duizend motorvoertuigen aangeboden voor sloop; 95 procent hiervan was een personenauto. De export van motorvoertuigen is in 2022 ten opzichte van 2018 met 16 procent toegenomen. In 2022 werden 305 duizend motorvoertuigen geëxporteerd. Ten opzichte van 2021 daalde dit aantal in 2022 echter licht (1 procent).

Aanbod motorvoertuigen voor sloop neemt af

In 2022 werd 1,5 procent van het Nederlandse motorvoertuigenpark naar een demontagebedrijf afgevoerd. Het gaat om 148 duizend voertuigen. Hiervan is 95 procent een personenauto en 5 procent een bedrijfsmotorvoertuig. Dit is een daling van 29 procent ten opzichte van het aantal afgevoerde voertuigen in 2018. Toen bedroeg het aantal sloopvoertuigen nog 208 duizend.
In gewicht betrof het aanbod gesloopte motorvoertuigen in 2022 159,3 miljoen kg. Hiervan was 92 procent een personenauto en 8 procent een bedrijfsmotorvoertuig. In vergelijking met vier jaar geleden zijn zowel de voor sloop aangeboden personenauto's als bedrijfsvoertuigen in totaal gesloopt gewicht afgenomen.
Het gemiddelde leeggewicht van de voor sloop vrijgekomen personenauto's en bedrijfsmotorvoertuigen was in 2022 respectievelijk 1 041 kg en 1 741 kg.

De voor sloop aangeboden motorvoertuigen worden ouder

Voertuigen kennen een steeds langere levensduur. De gemiddelde leeftijd van de motorvoertuigen die in 2022 naar de sloop zijn gebracht, bedroeg 19,3 jaar. In 2018 was dat nog 18,1 jaar.
In 2022 zijn er in totaal 15 159 voertuigen van 24 jaar en ouder naar de sloop gebracht, bijna 5 100 meer dan in 2018 (+50 procent).

Export van tweedehands motorvoertuigen

De export van tweedehands motorvoertuigen is tussen 2018 en 2022 met 16 procent toegenomen van 263 duizend naar 305 duizend voertuigen. De afgelopen vijf jaar laten echter op het gebied van exportcijfers een wisselend beeld zien. Zo werden er 1 915 minder motorvoertuigen in 2022 dan in 2021 geëxporteerd.
De uitvoer van oude motorvoertuigen van 24 jaar en ouder, laat over de afgelopen vijf jaar hetzelfde beeld zien als de sloop van deze oude voertuigen. In 2022 zijn in totaal 12 404 voertuigen van 24 jaar en ouder uitgevoerd, bijna 2 400 meer dan in 2018 (+ 24 procent). De in 2022 geëxporteerde motorvoertuigen waren gemiddeld 13 jaar oud. In 2018 was dit nog 12,3 jaar.

Herziening methode

De cijfers zijn voor de jaren 2018-2022 zijn berekend op basis van een nieuwe verbeterde selectiemethode waarbij alleen uitgevallen voertuigen, die gedurende het verslagjaar één of meerdere dagen deel mochten nemen aan het verkeer op de openbare weg, worden meegenomen (CBS, 2022). Uitgevallen voertuigen die tijdens het gehele verslagjaar niet verzekerd zijn geweest, zijn uitgesloten en vallen dus niet onder de actieve uitval. Hierdoor waren de voertuigaantallen voor de jaren 2018-2022 niet meer vergelijkbaar met de cijfers over de voorgaande jaren. In deze tabel worden alleen de cijfers op basis van de nieuwe selectiemethode getoond. De cijfers op basis van de oude reeks staan in het archief van deze indicator hieronder.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de demontage en uitval van voertuigen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Sloop en export van motorvoertuigen actief
Omschrijving
Ontwikkeling van het aantal en het gewicht van voor sloop aangeboden personenauto's en bedrijfsauto's per jaar en voertuigtype.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het CBS berekent de voor sloop aangeboden motorvoertuigen op basis van gegevens in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW). Op basis van deze registratie worden integrale tellingen gemaakt van alle voertuigen waarvan het kenteken ongeldig is verklaard in het onderzoeksjaar en die op 1 januari van het verslagjaar in het kentekenbestand voorkomen. Het gaat daarbij om uitval wegens: sloop/demontage, export, of het buiten registratie stellen van het voertuig. Het betreft de uitval van actieve personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen. Motorfietsen en brom- en snorfietsen zijn hierin niet begrepen.
Meer informatie over de berekeningswijze is te vinden in de tekst Motorvoertuigen: uitval door sloop, export en buitenregistratiestelling (CBS, 2022).
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Gegevens over uitval, sloop, export en buitenregistratiestelling zijn beschikbaar per voertuigtype (personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen), naar leeggewicht van het voertuig, landsdeel en provincie.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Sloop en export van motorvoertuigen actief, 2018-2022 (indicator 0135, versie 20,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.