Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen, 2000-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal auto's dat jaarlijks voor sloop wordt aangeboden is tussen 2000 en 2011 gedaald, terwijl de export van tweedehands auto's bijna is verdrievoudigd. In 2011 werden 251 duizend auto's aangeboden voor sloop; 94 procent hiervan was een personenauto.

Aanbod sloopauto's neemt af

In 2011 is 2,5 procent van het Nederlandse autopark naar demontagebedrijven afgevoerd. Het gaat om 251 duizend voertuigen; hiervan is 94 procent een personenauto en 6 procent een bedrijfsvoertuig. In gewicht betreft het een totaal aanbod van 265 miljoen kg, waarvan de personenauto's 89 procent en de bedrijfsauto's 11 procent innemen. De voertuigen die voor sloop aangeboden worden, worden de laatste jaren steeds zwaarder. Het gemiddelde leeggewicht van de voor sloop vrijgekomen personenauto's en bedrijfsvoertuigen is in 2011 respectievelijk 1 003 kg en 1 905 kg. In 2000 werden er nog 328 duizend voertuigen voor sloop naar demontagebedrijven afgevoerd.

In 2009 en 2010 meer sloopauto's door Nationale sloopregeling

In 2009 is het aanbod van sloopvoertuigen met bijna 25 procent toegenomen in vergelijking met het jaar ervoor. Op 29 mei 2009 werd namelijk de Nationale sloopregeling van kracht die tot doel had oudere, vervuilende auto's te vervangen door nieuwere, en schonere auto's te stimuleren. Den Haag en Amsterdam hadden daarnaast hun eigen lokale sloopregelingen. Ook gedurende de eerste 4 maanden van 2010 was de Nationale sloopregeling van kracht, de Haagse sloopregeling eindigde op 30 juni 2010.

Meer export tweedehands auto's

De export van tweedehands auto's is bijna verdrievoudigd van 131 duizend voertuigen in 2000 naar 354 duizend voertuigen in 2011. Vooral tussen 2010 en 2011 stijgt de export met 33 procent fors. De export van tweedehands auto's krijgt de laatste jaren een stimulans door vooral de aanpassing van de BPM-regeling en de veranderingen in de motorrijtuigenbelasting. Veel van de geëxporteerde voertuigen vinden hun weg naar landen in Afrika en Oost Europa.

Sloopauto's steeds ouder

Voertuigen kennen een steeds langere levensduur. Bij auto's die in 2011 naar de sloop gebracht werden, was de gemiddelde leeftijd 16,3 jaar (16,1 in 2010). De in 2011 geëxporteerde auto's waren gemiddeld 10,7 jaar oud (in 2010 was dit 10,9 jaar).

Relevantie

Hoewel voertuigwrakken qua gewicht minder dan een half procent bijdragen aan de totale afvalberg (exclusief baggerspecie en mestoverschotten), brengt de verwijdering van voertuigwrakken van oudsher grote milieuproblemen als ruimtebeslag en bodemverontreiniging met zich mee.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de demontage en uitval van voertuigen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen
Omschrijving
Ontwikkeling van het aantal en het gewicht van voor sloop aangeboden personenauto's en bedrijfsauto's per jaar en voertuigtype
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het CBS berekent de voor sloop aangeboden voertuigen op basis van gegevens in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW). Op basis van deze registratie worden integrale tellingen gemaakt van alle voertuigen waarvan het kenteken ongeldig is verklaard in het onderzoeksjaar en die op 1 januari van het verslagjaar in het kentekenbestand voorkomen. Het gaat daarbij om uitval wegens: sloop/demontage door een erkend bedrijf, export, of het buiten registratie stellen van het voertuig. Het betreft personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen. Motorfietsen, aanhangers, opleggers en bromfietsen zijn hierin niet begrepen.
Meer informatie over de berekeningswijze is te vinden in het artikel Motorvoertuigen: uitval door sloop, export en buitenregistratiestelling (CBS, 2010).
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Gegevens over uitval, sloop, export en buitenregistratiestelling zijn beschikbaar per voertuigtype (personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen), naar leeggewicht van het voertuig, landsdeel en provincie.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
In de grafieken zijn niet de voor sloop geïmporteerde voertuigwrakken opgenomen.
Betrouwbaarheidscodering
A (integraal bestand van derden)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen, 2000-2011 (indicator 0135, versie 13,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.