Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen, 2000-2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het jaarlijks aantal motorvoertuigen (exclusief motorfietsen) dat voor sloop wordt aangeboden daalt tussen 2000 en 2017, terwijl de export van tweedehands auto's juist toeneemt. In 2017 zijn er 227 duizend motorvoertuigen aangeboden voor sloop; 93 procent hiervan is een personenauto.

Aanbod sloopauto's neemt af

In 2017 is 2,4 procent van het Nederlandse motorvoertuigenpark naar een demontagebedrijf afgevoerd. Het gaat om 227 duizend voertuigen. Hiervan is 93 procent een personenauto en 7 procent een bedrijfsmotorvoertuig. In 2000 bedroeg het aantal sloopvoertuigen nog 328 duizend.
In gewicht betreft het aanbod gesloopte motorvoertuigen in 2017 240 miljoen kg. Hiervan is 90 procent een personenauto en 10 procent een bedrijfsmotorvoertuig. De voor sloop aangeboden voertuigen worden de laatste jaren steeds zwaarder. Het gemiddelde leeggewicht van de voor sloop vrijgekomen personenauto's en bedrijfsvoertuigen is in 2017 respectievelijk 1 016 kg en 1 677 kg.

In 2009 meer sloopauto's door sloopregelingen

Door de Nationale sloopregeling en de lokale sloopregelingen in Den Haag en Amsterdam is het aanbod van sloopvoertuigen in 2009 bijna 25 procent hoger dan het jaar ervoor. Deze regelingen hadden tot doel oude, vervuilende auto's te vervangen door nieuwe, schonere auto's. In de jaren na 2009 daalt het aantal sloopvoertuigen weer. In 2017 zijn er ook weer enkele sloopregelingen, waaronder in de gemeenten Rotterdam en Den Haag.

Sloopauto's veel ouder

Voertuigen kennen een steeds langere levensduur. De gemiddelde leeftijd van de motorvoertuigen die in 2017 naar de sloop zijn gebracht bedraagt 17,8 jaar. In 2012 was dat nog 16,4 jaar.
Door de afschaffing van de vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor oldtimers in het Regeerakkoord Rutte II neemt de sloop van voertuigen van 24 jaar en ouder van 2012 naar 2013 toe met 57 procent. Van 2013 naar 2014 komt daar nog een kwart extra gesloopte voertuigen bij. Op deze wijze zijn er in 2014 bijna 2 maal zoveel voertuigen gesloopt dan in 2012. In 2015 is er echter weer een omslag. Het aantal gesloopte voertuigen van 24 jaar en ouder halveert dan en blijft sindsdien rond de negen duizend hangen. In 2017 zijn er in totaal 9 357 voertuigen van 24 jaar en ouder naar de sloop gebracht.

Export van tweedehands auto's

De export van tweedehands motorvoertuigen is tussen 2000 en 2012 verdrievoudigd van 131 duizend naar 406 duizend voertuigen. Vooral in de jaren 2003 - 2005 en 2010 - 2012 is er een flinke groei geweest in de uitvoer. Na 2012 zijn er weer minder motorvoertuigen uitgevoerd. In 2017 komt het totaal aantal uitgevoerde motorvoertuigen uit op 286 duizend.
De uitvoer van oude motorvoertuigen van 24 jaar en ouder, laat over de jaren heen hetzelfde beeld zien als de sloop van deze oude voertuigen. Namelijk een forse stijging in 2013 en 2014 en in 2015 de omslag. In 2014 was het aantal geëxporteerde motorvoertuigen van 24 jaar of ouder 24,2 duizend. Daarna loopt het aantal terug tot 13,3 duizend geëxporteerde oude motorvoertuigen in 2017. Veel van de geëxporteerde voertuigen vinden hun weg naar België, Oost Europa en Afrika. De in 2017 geëxporteerde auto's waren gemiddeld 12,4 jaar oud. In 2013 was dit nog 11,5 jaar.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de demontage en uitval van voertuigen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen
Omschrijving
Ontwikkeling van het aantal en het gewicht van voor sloop aangeboden personenauto's en bedrijfsauto's per jaar en voertuigtype.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het CBS berekent de voor sloop aangeboden motorvoertuigen op basis van gegevens in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW). Op basis van deze registratie worden integrale tellingen gemaakt van alle voertuigen waarvan het kenteken ongeldig is verklaard in het onderzoeksjaar en die op 1 januari van het verslagjaar in het kentekenbestand voorkomen. Het gaat daarbij om uitval wegens: sloop / demontage, export, of het buiten registratie stellen van het voertuig. Het betreft personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen. Motorfietsen zijn hierin niet begrepen.
Meer informatie over de berekeningswijze is te vinden in het artikel Motorvoertuigen: uitval door sloop, export en buitenregistratiestelling (CBS, 2010).
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Gegevens over uitval, sloop, export en buitenregistratiestelling zijn beschikbaar per voertuigtype (personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen), naar leeggewicht van het voertuig, landsdeel en provincie.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen, 2000-2017 (indicator 0135, versie 18,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.