Afval

Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen, 2000-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal auto's dat jaarlijks voor sloop wordt aangeboden is tussen 2000 en 2010 gedaald, terwijl de export van tweedehands auto's is verdubbeld. In 2010 werden 246 duizend auto's aangeboden voor sloop; 93 procent hiervan was een personenauto.

Aanbod sloopauto's neemt af

In 2010 is 2,5 procent van het Nederlandse autopark naar demontagebedrijven afgevoerd. Het gaat om 246 duizend voertuigen; hiervan is 93 procent een personenauto en 7 procent een bedrijfsauto. In gewicht betreft het een totaal aanbod van 255 miljoen kg, waarvan de personenauto's 89 procent en de bedrijfsauto's 11 procent innemen. Het gemiddelde leeggewicht van de voor sloop vrijgekomen personenauto's en bedrijfsauto's is in 2010 respectievelijk 986 kg en 1 788 kg.
In 2000 werden er nog 328 duizend voertuigen naar demontagebedrijven afgevoerd.

In 2009 en 2010 meer sloopauto's door Nationale sloopregeling

In 2009 is het aanbod van sloopvoertuigen met bijna 25 procent toegenomen in vergelijking met het jaar ervoor. Op 29 mei 2009 werd namelijk de Nationale sloopregeling van kracht die tot doel had oudere, vervuilende auto's te vervangen door nieuwere, en schonere auto's te stimuleren. Den Haag en Amsterdam hadden daarnaast hun eigen lokale sloopregelingen. Ook gedurende de eerste 4 maanden van 2010 was de Nationale sloopregeling van kracht.

Meer export tweedehands auto's

De export van tweedehands auto's is verdubbeld van 131 duizend voertuigen in 2000 naar 264 duizend voertuigen in 2010. Globaal de helft hiervan vindt zijn weg naar landen in Afrika.

Sloopauto's steeds ouder

Voertuigen kennen een steeds langere levensduur. De in 2010 geƫxporteerde auto's waren gemiddeld 10,8 jaar oud (in 2009 was dit 11,0 jaar). Bij auto's die in 2010 naar de sloop gebracht werden, was de gemiddelde leeftijd 16,3 jaar.

Relevantie

Hoewel voertuigwrakken qua gewicht slechts 1 procent bijdragen aan de totale afvalberg (exclusief baggerspecie en mestoverschotten), brengt de verwijdering van voertuigwrakken van oudsher grote milieuproblemen als ruimtebeslag en bodemverontreiniging met zich mee.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de demontage en uitval van voertuigen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen

Omschrijving

Het aantal en gewicht van voor sloop aangeboden personenauto's en bedrijfsauto's per jaar en voertuigtype

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Het CBS berekent de voor sloop aangeboden voertuigen op basis van gegevens in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW). Op basis van deze registratie worden integrale tellingen gemaakt van alle voertuigen waarvan het kenteken ongeldig is verklaard in het onderzoeksjaar en die op 1 januari van het verslagjaar in het kentekenbestand voorkomen. Het gaat daarbij om uitval wegens: sloop/demontage door een erkend bedrijf, export, of het buiten registratie stellen van het voertuig. Het betreft personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen. Motorfietsen, aanhangers, opleggers en bromfietsen zijn hierin niet begrepen. Meer informatie over de berekeningswijze is te vinden in het artikel Motorvoertuigen: uitval door sloop, export en buitenregistratiestelling (CBS, 2010).

Basistabel

StatLine: Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval per regio (CBS, 2011a)

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Gegevens over uitval, sloop, export en buitenregistratiestelling zijn beschikbaar per voertuigtype (personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen), naar leeggewicht van het voertuig, landsdeel en provincie.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Motorvoertuigen: uitval door sloop, export en buitenregistratiestelling (CBS, 2010)

Opmerking

In de grafieken zijn niet de voor sloop geĆÆmporteerde voertuigwrakken opgenomen.

Betrouwbaarheidscodering

A (integraal bestand van derden)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen, 2000-2010 (indicator 0135, versie 12 , 7 september 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.