Afval

Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen, 2000-2015

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het jaarlijks aantal auto's dat voor sloop wordt aangeboden daalt tussen 2000 en 2015, terwijl de export van tweedehands auto's juist toeneemt. In 2015 zijn er 202 duizend auto's aangeboden voor sloop; 94 procent hiervan is een personenauto.

Aanbod sloopauto's neemt af

In 2015 is 2,0 procent van het Nederlandse autopark (= motorvoertuigen exclusief motorfietsen, aanhangers en opleggers) naar een demontagebedrijf afgevoerd. Het gaat om 202 duizend voertuigen. Hiervan is 94 procent een personenauto en 6 procent een bedrijfsvoertuig. In 2000 bedraagt het aantal sloopvoertuigen nog 328 duizend.
In gewicht betreft het aanbod in 2015 215 miljoen kg. Hiervan is 90 procent een personenauto is en 10 procent een bedrijfsauto. De voor sloop aangeboden voertuigen worden de laatste jaren steeds zwaarder. Het gemiddelde leeggewicht van de voor sloop vrijgekomen personenauto's en bedrijfsvoertuigen is in 2015 respectievelijk 1 018 kg en 1 757 kg.

In 2009 meer sloopauto's door sloopregelingen

Door de Nationale sloopregeling en de lokale sloopregelingen in Den Haag en Amsterdam is het aanbod van sloopvoertuigen in 2009 bijna 25 procent hoger dan het jaar ervoor. Deze regelingen hadden tot doel oude, vervuilende auto's te vervangen door nieuwe, schonere auto's. In de jaren na 2009 daalt het aantal sloopvoertuigen weer.

Sloopauto's veel ouder

Voertuigen kennen een steeds langere levensduur. De gemiddelde leeftijd van de auto's die in 2015 naar de sloop gebracht zijn bedraagt 17,2 jaar. In 2012 is dat nog 16,4 jaar.
Door afschaffing van de vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor oldtimers in het Regeerakkoord Rutte II neemt de sloop van voertuigen van 24 jaar en ouder van 2012 naar 2013 toe met 57 procent. Van 2013 naar 2014 komt daar nog een kwart extra gesloopte voertuigen bij. Op deze wijze zijn er in 2014 bijna 2 maal zoveel voertuigen gesloopt dan in 2012. In 2015 is er echter weer een omslag. Het aantal gesloopte voertuigen van 24 jaar en ouder halveert dan, waardoor er in 2015 met 9 615 gesloopte voertuigen zelfs minder naar de sloop zijn gebracht dan in 2012.

Export van tweedehands auto's

De uitvoer van tweedehands auto's is tussen 2000 en 2012 verdrievoudigd van 131 duizend naar 406 duizend voertuigen. Vooral in de jaren 2003 - 2005 en 2010 - 2012 is er een flinke groei geweest in de uitvoer. Na 2012 zijn er weer minder auto's uitgevoerd.
De uitvoer van oude auto's van 24 jaar en ouder is verdubbeld van bijna 9 duizend in 2012 naar 17,3 duizend in 2015. De uitvoer van tweedehands auto's krijgt de laatste jaren een stimulans door vooral de aanpassing van de BPM-regeling en de veranderingen in de motorrijtuigenbelasting. Veel van de geëxporteerde voertuigen vinden hun weg naar landen in Afrika en Oost Europa. De in 2013 geëxporteerde auto's waren gemiddeld 11,5 jaar oud. In 2015 was dit 11,8 jaar.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de demontage en uitval van voertuigen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen

Omschrijving

Ontwikkeling van het aantal en het gewicht van voor sloop aangeboden personenauto's en bedrijfsauto's per jaar en voertuigtype, 2000 - 2015.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Het CBS berekent de voor sloop aangeboden voertuigen op basis van gegevens in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW). Op basis van deze registratie worden integrale tellingen gemaakt van alle voertuigen waarvan het kenteken ongeldig is verklaard in het onderzoeksjaar en die op 1 januari van het verslagjaar in het kentekenbestand voorkomen. Het gaat daarbij om uitval wegens: sloop/demontage door een erkend bedrijf, export, of het buiten registratie stellen van het voertuig. Het betreft personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen. Motorfietsen, aanhangers, opleggers en bromfietsen zijn hierin niet begrepen. Meer informatie over de berekeningswijze is te vinden in het artikel Motorvoertuigen: uitval door sloop, export en buitenregistratiestelling (CBS, 2010).

Basistabel

StatLine: Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval per regio (CBS, 2016a)StatLine: Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto (CBS, 2016b)

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Gegevens over uitval, sloop, export en buitenregistratiestelling zijn beschikbaar per voertuigtype (personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen), naar leeggewicht van het voertuig, landsdeel en provincie.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Motorvoertuigen: uitval door sloop, export en buitenregistratiestelling (CBS, 2010)

Betrouwbaarheidscodering

Integrale enquete.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen, 2000-2015 (indicator 0135, versie 16 , 12 januari 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.