Milieubeleid en milieumaatregelen

Opbrengsten van milieuheffingen, 1990-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn de laatste jaren gestegen.

  1990 1995 2000 2002 2003* 2004*
             
  miljoen euro        
             
Afvalwater 1) 640 870 1003 1 079 1 129 1 175
w.v. Rijk 46 44 36 32 30 30
  Provincies 85 86 0 0 0 0
  Water- en zuiveringsschappen 478 706 967 1 047 1 099 1 145
  Gemeenten 31 34 0 0 0 0
Rioolrechten 246 457 656 746 794 866
             
Geluidhinder burgerluchtvaart 11 24 36 38 37 34
             
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 2) 714 1 009 1 183 1 324 1 427 1 427
             
Overschot dierlijk mest 17 17 18 8 2 12
Grondwaterheffing en heffing nazorg stortplaatsen provincies 3 6 34 59 59 61
             
Bron: CBS. CBS/MNC/dec05/0358
1) Na aftrek van onderlinge overdrachten.
2) Vanaf 1999 uitsluitend inkomsten uit inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Opbrengst afvalstoffenheffing stabiliseert

De laatste jaren vlakt de stijging van de opbrengst enigszins af, onder andere omdat diverse gemeenten een verschuiving aanbrachten in hun belastingmix (tegenover lagere afvalheffingen hogere onroerend zaak belastingen). Daarbij komt dat vanaf 1999 de cijfers niet geheel vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Met ingang van dat jaar worden de opbrengsten in verband met de inzameling van bedrijfsafval (voor gemeenten geen verplichte zorgtaak) niet meer in deze reeks opgenomen. De totale opbrengst komt dan ruwweg 140 miljoen euro lager te liggen.

Meer gemeenten die rioolrecht heffen

De stijging van de opbrengsten wordt niet alleen veroorzaakt door de gestegen tarieven, maar ook omdat veel gemeenten een rioolrecht instelden waar ze deze voorheen niet hadden.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over heffingen is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

De cijfers over de afvalstoffenheffing (inclusief reinigingsrechten) en rioolrechten voor 1998, 1999 en 2000 zijn bruto, dat wil zeggen vóór aftrek van de zogenaamde Zalmsnip en kwijtscheldingsregelingen.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Opbrengsten van milieuheffingen, 1990-2004 (indicator 0358, versie 06 , 16 december 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.