Ontwikkelingen in de maatschappij

NAMEA: herkomst en bestemming van stoffen voor 2001*

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  CO2 N2O CH4 CFK's NOx SO2 NH3 P N Afval 1)
        halonen            
                     
  miljoen kg   1 000 kg miljoen kg        
Herkomst van stoffen
Emissie door consumenten (1) 37 667 1 20 35 80 1 9 9 113 5 550
Emissie door producenten (2) 172 629 47 564 147 555 185 139 77 747 9 600
Overige herkomst binnenland (3) 1 107 - 390 25 1 - - 6 14  
                     
Totale emissie ingezetenen 211 402 48 974 207 636 186 147 92 874 15 150
(4=1+2+3)
                     
Uit het buitenland (5)         103 59 25 17 365 .
                     
Totaal (6=4+5) 211 402 48 974 207 739 245 173 109 1 239 15 150
                     
Bestemming van stoffen                    
Opname door producenten (7)               21 118 5 000
Naar het buitenland (8)         635 182 75 18 595 .
                     
Bijdrage aan milieuthema's                    
(9=6-7-8)                    
Broeikaseffect 211 402 48 974              
Aantasting ozonlaag       207            
Verzuring         105 64 98      
Vermesting               70 526  
Afvalbeheer                   10 150
                     
Totaal (10=7+8+9) 211 402 48 974 207 739 245 173 109 1 239 15 150
                     
Bron: CBS (2002). CBS/MC/okt02
1) Gegevens hebben betrekking op het jaar 2000.

Herkomst en bestemming van stoffen

De tabel bevat een sluitende beschrijving van de herkomst en de bestemming van stoffen. Algemeen kan men stellen dat de producenten een duidelijk grotere bijdrage leveren dan de consumenten. Een uitgebreider overzicht is te vinden in de publicatie Nationale rekeningen van het CBS (CBS, 2002).

Methodiek: herkomst van stoffen

De herkomst van de emissies is onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie (1) geeft de emissies weer door consumenten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de emissies die het gevolg zijn van eigen vervoer en overige consumptie. De tweede categorie (2) geeft de emissie weer van producenten, verbijzonderd naar economische activiteiten zoals die worden onderscheiden in de NAMEA. Emissies als gevolg van transport vinden plaats bij iedere bedrijfstak en worden meegenomen in de totalen per economische activiteit. De derde categorie (3) beschrijft de emissies die niet kunnen worden toegerekend aan consumptie of productie. Naast afvalstortplaatsen worden hier de transportverschillen onderscheiden. De emissies van afvalstortplaatsen zijn voor een groot deel het gevolg van in het verleden gestort afval. Het is onduidelijk hoe deze in het actuele jaar moeten worden toegerekend aan economische activiteiten. De eerste drie categorieën tezamen vormen de totale emissie door ingezetenen (4).Belangrijk verschil met de totale emissies op Nederlands grondgebied (6) is dat de emissies als gevolg van internationaal transport zijn meegerekend. Bij de emissies uit het buitenland (5) wordt onderscheid gemaakt tussen emissies door niet-ingezetenen in Nederland, dit zijn buitenlanders die in Nederland vervuilen, en vervuilende stoffen die via het water of de lucht Nederland binnenkomen. Beide categorieën worden echter niet meegerekend als ze betrekking hebben op de milieuthema's Broeikaseffect en Aantasting ozonlaag. Deze indicatoren hebben uitsluitend betrekking op de Nederlandse bijdrage aan deze mondiale problemen. Een uitgebreidere tabel over de herkomst van de stoffen is ook beschikbaar.

Methodiek: bestemming en bijdragen van de stoffen aan milieuthema's

De emissies komen uiteindelijk op verschillende plaatsen terecht. Allereerst wordt een deel van de emissies weer in het productieproces opgenomen (7), bijvoorbeeld door milieureinigingsbedrijven die afval verwerken of afvalwater zuiveren of door de landbouw die GFT-afval in het productieproces inzet. Daarnaast wordt een deel van de vervuiling naar het buitenland gebracht (8) via de lucht of via uitstroom van rivieren naar zee. Ook worden hier de emissies die Nederlandse ingezetenen in het buitenland veroorzaken, voorzover het om emissies gaat die bijdragen aan nationale problemen, weergegeven. Door deze twee categorieën van de totale emissie van stoffen af te halen resteert het deel dat een bijdrage aan de milieuthema's levert (9=6-7-8). Een uitgebreidere tabel over de bestemming en de bijdragen van de stoffen aan milieuthema's is ook beschikbaar.

Referenties

  • CBS (2002). Nationale Rekeningen, 2001. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • Verduin, H. (1999). Integration of energy statistics in the National accounts. Eurostat report, concerning the project entitled: "the further development of the NAMEA and its application in the Netherlands", module 1, ref.num.: 98/562/2040/b4/mm. Eurostat, Luxemburg.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). NAMEA: herkomst en bestemming van stoffen voor 2001* (indicator 0212, versie 03 , 17 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.