NAMEA: herkomst en bestemming van stoffen voor 2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Producenten leveren een grotere bijdrage aan de milieudruk dan de consumenten.

Emissies in 2004*CO2N2OCH4 CFK's en halonenNOX
      
 miljoen kg 1 000 kgmiljoen kg
      
Totale emissie naar herkomst (6=4+5)206 25358834179796
Nederlandse ingezetenen (4=1+2+3)206 25358834179600
w.v.Consumenten (1)38 2801216267
 Producenten (2) 166 8415648893533
 Overige herkomst binnenland (3) 1 1320326240
Uit het buitenland (5)     196
      
Totale emissie naar bestemming (10=7+8+9)206 25358834179796
Opname door producenten (7)     
Naar het buitenland (8)    567
Bijdrage aan milieuthema's (9=6-7-8)     
w.v. Klimaatverandering206 25358834  
 Ozonlaagaantasting   179 
 Verzuring    230
 Vermesting     
 Afvalbeheer     
      
Emissies in 2004*SO2NH3PNAfval 1)
      
 miljoen kg   
      
Totale emissie naar herkomst (6=4+5)271158911 20360 532
Nederlandse ingezetenen (4=1+2+3)1421347473660 061
w.v.Consumenten (1)19131268 863
 Producenten (2) 1401245861751 198
 Overige herkomst binnenland (3) 003-7-
Uit het buitenland (5) 1302417466471
      
Totale emissie naar bestemming (10=7+8+9)271158911 20360 532
Opname door producenten (7)  2111753 846
Naar het buitenland (8)11071116583 980
Bijdrage aan milieuthema's (9=6-7-8)     
w.v.Klimaatverandering     
 Aantasting ozonlaag     
 Verzuring16187   
 Vermesting  59428 
 Afvalbeheer    2 705
      
Bron: CBS (2005).CBS/MNC/sept05/0212
1) Cijfers 2003. Let op, de cijfers voor afval zijn onlangs aangepast (feb 07).

Herkomst en bestemming van stoffen

De tabel bevat een sluitende beschrijving van de herkomst en bestemming van een aantal milieuverontreinigende stoffen. Algemeen kan men stellen dat de producenten een duidelijk grotere bijdrage leveren dan de consumenten. Een uitgebreider overzicht is te vinden in de publicatie Nationale Rekeningen (CBS, 2005).

Bronnen

  • CBS (2005). Nationale Rekeningen 2004. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • Verduin, H. (1999). Integration of energy statistics in the National accounts. Eurostat report, concerning the project entitled: "the further development of the NAMEA and its application in the Netherlands", module 1, ref.num.: 98/562/2040/b4/mm. Eurostat, Luxemburg.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Methodiek: totale emissie van stoffen naar herkomst
De herkomst van de emissies door Nederlandse ingezetenen (4) is onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie (1) geeft de emissies weer door consumenten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de emissies die het gevolg zijn van eigen vervoer en overige consumptie. De tweede categorie (2) geeft de emissie weer van producenten, verbijzonderd naar economische activiteiten zoals die worden onderscheiden in de NAMEA. Emissies als gevolg van transport vinden plaats bij iedere bedrijfstak en worden meegenomen in de totalen per economische activiteit. De derde categorie (3) beschrijft de emissies die niet kunnen worden toegerekend aan consumptie of productie. Naast afvalstortplaatsen worden hier de transportverschillen onderscheiden. De emissies van afvalstortplaatsen zijn voor een groot deel het gevolg van in het verleden gestort afval. Het is onduidelijk hoe deze in het actuele jaar moeten worden toegerekend aan economische activiteiten.Belangrijk verschil met de totale emissies op Nederlands grondgebied (6) is dat de emissies als gevolg van internationaal transport zijn meegerekend. Bij de emissies uit het buitenland (5) wordt onderscheid gemaakt tussen emissies door niet-ingezetenen in Nederland, dit zijn buitenlanders die in Nederland vervuilen, en vervuilende stoffen die via het water of de lucht Nederland binnenkomen. Beide categorieën worden echter niet meegerekend als ze betrekking hebben op de milieuthema's Klimaatverandering en Aantasting ozonlaag. Deze indicatoren hebben uitsluitend betrekking op de Nederlandse bijdrage aan deze mondiale problemen.Methodiek: totale emissie van stoffen naar bestemming
De emissies komen uiteindelijk op verschillende plaatsen terecht. Allereerst wordt een deel van de emissies weer in het productieproces opgenomen (7), bijvoorbeeld door milieureinigingsbedrijven die afval verwerken of afvalwater zuiveren of door de landbouw die GFT-afval in het productieproces inzet. Daarnaast wordt een deel van de vervuiling naar het buitenland gebracht (8) via de lucht of via uitstroom van rivieren naar zee. Ook worden hier de emissies die Nederlandse ingezetenen in het buitenland veroorzaken, voorzover het om emissies gaat die bijdragen aan nationale problemen, weergegeven. Door deze twee categorieën van de totale emissie van stoffen af te halen resteert het deel dat een bijdrage aan de milieuthema's levert (9=6-7-8).
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). NAMEA: herkomst en bestemming van stoffen voor 2004 (indicator 0212, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.