NAMEA: herkomst en bestemming van stoffen voor 2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Producenten leveren een grotere bijdrage aan de milieudruk dan de consumenten.

Emissies in 2003*CO2N2OCH4 CFK's en halonenNOX
      
 miljoen kg 1 000 kgmiljoen kg
      
Totale emissie naar herkomst (6=4+5)211 34743882196867
Nederlandse ingezetenen (4=1+2+3)211 34743882196664
w.v.Consumenten (1)36 7211196673
 Producenten (2) 173 50642513103591
 Overige herkomst binnenland (3) 1 1200350260
Uit het buitenland (5)     202
      
Totale emissie naar bestemming (10=7+8+9)211 34743882196867
Opname door producenten (7)     
Naar het buitenland (8)    623
Bijdrage aan milieuthema's (9=6-7-8)     
w.v. Klimaatverandering211 34743882  
 Ozonlaagaantasting   196 
 Verzuring    234
 Vermesting     
 Afvalbeheer     
      
Emissies in 2003*SO2NH3PNAfval 1)
      
 miljoen kg   
      
Totale emissie naar herkomst (6=4+5)2811521041 24161 127
Nederlandse ingezetenen (4=1+2+3)1501287777460 665
w.v.Consumenten (1)19131268 813
 Producenten (2) 1491196164851 852
 Overige herkomst binnenland (3) 003-1-
Uit het buitenland (5) 1312427468463
      
Totale emissie naar bestemming (10=7+8+9)2811521041 24161 127
Opname door producenten (7)  2111653 453
Naar het buitenland (8)12171296773 719
Bijdrage aan milieuthema's (9=6-7-8)     
w.v.Klimaatverandering     
 Aantasting ozonlaag     
 Verzuring16081   
 Vermesting  54448 
 Afvalbeheer    3 956
      
Bron: CBS (2004).CBS/MNC/sept04/0212
1) Cijfers 2002. Let op, de cijfers over afval zijn onlangs aangepast (feb 07).

Herkomst en bestemming van stoffen

De tabel bevat een sluitende beschrijving van de herkomst en bestemming van een aantal milieuverontreinigende stoffen. Algemeen kan men stellen dat de producenten een duidelijk grotere bijdrage leveren dan de consumenten. Een uitgebreider overzicht is te vinden in de publicatie Nationale Rekeningen (CBS, 2004).

Methodiek: totale emissie van stoffen naar herkomst

De herkomst van de emissies door Nederlandse ingezetenen (4) is onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie (1) geeft de emissies weer door consumenten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de emissies die het gevolg zijn van eigen vervoer en overige consumptie. De tweede categorie (2) geeft de emissie weer van producenten, verbijzonderd naar economische activiteiten zoals die worden onderscheiden in de NAMEA. Emissies als gevolg van transport vinden plaats bij iedere bedrijfstak en worden meegenomen in de totalen per economische activiteit. De derde categorie (3) beschrijft de emissies die niet kunnen worden toegerekend aan consumptie of productie. Naast afvalstortplaatsen worden hier de transportverschillen onderscheiden. De emissies van afvalstortplaatsen zijn voor een groot deel het gevolg van in het verleden gestort afval. Het is onduidelijk hoe deze in het actuele jaar moeten worden toegerekend aan economische activiteiten.
Belangrijk verschil met de totale emissies op Nederlands grondgebied (6) is dat de emissies als gevolg van internationaal transport zijn meegerekend. Bij de emissies uit het buitenland (5) wordt onderscheid gemaakt tussen emissies door niet-ingezetenen in Nederland, dit zijn buitenlanders die in Nederland vervuilen, en vervuilende stoffen die via het water of de lucht Nederland binnenkomen. Beide categorieën worden echter niet meegerekend als ze betrekking hebben op de milieuthema's Klimaatverandering en Aantasting ozonlaag. Deze indicatoren hebben uitsluitend betrekking op de Nederlandse bijdrage aan deze mondiale problemen.

Methodiek: totale emissie van stoffen naar herkomst

De emissies komen uiteindelijk op verschillende plaatsen terecht. Allereerst wordt een deel van de emissies weer in het productieproces opgenomen (7), bijvoorbeeld door milieureinigingsbedrijven die afval verwerken of afvalwater zuiveren of door de landbouw die GFT-afval in het productieproces inzet. Daarnaast wordt een deel van de vervuiling naar het buitenland gebracht (8) via de lucht of via uitstroom van rivieren naar zee. Ook worden hier de emissies die Nederlandse ingezetenen in het buitenland veroorzaken, voorzover het om emissies gaat die bijdragen aan nationale problemen, weergegeven. Door deze twee categorieën van de totale emissie van stoffen af te halen resteert het deel dat een bijdrage aan de milieuthema's levert (9=6-7-8).

Bronnen

  • CBS (2004). Nationale Rekeningen 2003. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • Verduin, H. (1999). Integration of energy statistics in the National accounts. Eurostat report, concerning the project entitled: "the further development of the NAMEA and its application in the Netherlands", module 1, ref.num.: 98/562/2040/b4/mm. Eurostat, Luxemburg.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). NAMEA: herkomst en bestemming van stoffen voor 2003 (indicator 0212, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.