Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2015

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2015 legden producenten aanzienlijk meer druk op het milieu dan consumenten.

2014*CO2N2OCH4 CFK's en halonen
       
  miljoen kg  1 000 kg
       
Totale emissie ingezetenen (4=1+2+3)204 3362875675
w.v.Consumenten (1)36 8671200
 w.v.Eigen vervoer0000
  Overige consumptie36 867 200
       
 Producenten (2)166 9632761864
 w.v.Landbouw en visserij9 548205520
  Delfstoffenwinning2 3770270
  Industrie43 9504200
  Energie- en waterleidingbedrijven54 470140
  Milieudienstverlening9 6971339
  Bouwnijverheid3 0570025
  Handel4 138010
  Vervoer over land5 764000
  Vervoer over water8 643000
  Vervoer door de lucht13 138000
  Dienstverlening t.b.v. vervoer967000
  Financiële en zakelijke dienstverlening4 037010
  Overheid, onderwijs en gezondheidszorg4 049080
  Overige diensten3 128010
       
 Overige herkomst binnenland (3)506011811
  Afvalstortplaatsen506011811
       
       
2014*SO2NOXNH3Afval 1)
       
  miljoen kg   
       
Totale emissie ingezetenen (4=1+2+3)5148113564 034
w.v.Consumenten (1)039148 098
 w.v.Eigen vervoer0000
  Overige consumptie039148 098
       
 Producenten (2)5144112155 936
 w.v.Landbouw en visserij1541174 307
  Delfstoffenwinning060130
  Industrie2036113 441
  Energiebedrijven8180.
  Milieudienstverlening060.
  Bouwnijverheid012028 995
  Handel0130.
  Vervoer over land0310.
  Vervoer over water181660.
  Vervoer door de lucht3730.
  Dienstverlening t.b.v. vervoer030.
  Financiële en zakelijke dienstverlening091.
  Overheid, onderwijs en gezondheidszorg0110.
  Overige diensten040.
       
 Overige herkomst binnenland (3)000.
  Afvalstortplaatsen000.
       
Import   21 207
Export    13 602
       
Bron: CBS (2015).  CBS/jun17
1) Cijfers 2014.    

Emissies en afval door de Nederlandse economie

De tabel bevat cijfers over emissies van schadelijke stoffen naar lucht voor zover die samenhangen met Nederlandse economische activiteiten (inclusief emissies van Nederlanders in het buitenland, exclusief emissies van niet-ingezetenen in Nederland). De uitstoot van deze stoffen wordt gerelateerd aan deze activiteiten. De emissies van stoffen die worden veroorzaakt door natuurlijke bronnen worden niet meegenomen, omdat de relatie met een economische activiteit ontbreekt. Een uitgebreider overzicht is te vinden in de publicatie Environmental accounts of the Netherlands 2013 (CBS, 2015).

Methodiek: emissies en afval door de Nederlandse economie en bijdrage aan milieuthema's

De emissies door Nederlandse ingezetenen (4) zijn onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie (1) geeft de emissies weer door consumenten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de emissies die het gevolg zijn van eigen vervoer en overige consumptie. De tweede categorie (2) geeft de emissie weer van producenten, verbijzonderd naar economische activiteiten zoals die worden onderscheiden in de milieurekeningen. Emissies als gevolg van transport vinden plaats bij iedere bedrijfstak en worden meegenomen in de totalen per economische activiteit. De derde categorie (3) beschrijft de emissies die niet kunnen worden toegerekend aan consumptie of productie. Dit zijn de emissies van afvalstortplaatsen en zijn voor een groot deel het gevolg van in het verleden gestort afval. Het is onduidelijk hoe deze in het actuele jaar moeten worden toegerekend aan economische activiteiten. De indicatoren in de bijdrage aan milieuthema's hebben uitsluitend betrekking op de Nederlandse bijdrage aan deze mondiale problemen.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieurekeningen: herkomst en bestemming van stoffen
Omschrijving
De herkomst en bestemming van milieuverontreinigende stoffen volgens het systeem van Nationale rekeningen
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
CBS (2011). Milieurekeningen 2010;
Beschrijving Onderzoeksbeschrijving milieurekeningen
Opmerking
De cijfers over afval en nutriënten hebben betrekking op het jaar 2010. Sinds versie 13 worden cijfers over stikstof en fosfaten niet meer meegenomen in het onderzoek.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2015 (indicator 0212, versie 15,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.