Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

In 2014 legden producenten aanzienlijk meer druk op het milieu dan consumenten.

2014*CO2N2OCH4 CFK's en halonen
       
  miljoen kg  1 000 kg
       
Totale emissie ingezetenen (4=1+2+3)194 4112775478
w.v.Consumenten (1)37 0741200
 w.v.Eigen vervoer0000
  Overige consumptie37 0741200
       
 Producenten (2)156 7972660766
 w.v.Landbouw en visserij8 052195370
  Delfstoffenwinning2 3230290
  Industrie40 9014200
  Energie- en waterleidingbedrijven49 721040
  Milieudienstverlening9 6311341
  Bouwnijverheid2 9350025
  Handel4 174010
  Vervoer over land5 757000
  Vervoer over water8 803000
  Vervoer door de lucht12 494000
  Dienstverlening t.b.v. vervoer1 102000
  Financiële en zakelijke dienstverlening3 391010
  Overheid, onderwijs en gezondheidszorg4 782090
  Overige diensten2 732010
       
 Overige herkomst binnenland (3)540012712
  Afvalstortplaatsen540012712
       
       
2014*SO2NOXNH3Afval 1)
       
  miljoen kg   
       
Totale emissie ingezetenen (4=1+2+3)6544013960 780
w.v.Consumenten (1)139198 434
 w.v.Eigen vervoer0000
  Overige consumptie139198 434
       
 Producenten (2)6440112052 346
 w.v.Landbouw en visserij1281174 211
  Delfstoffenwinning060121
  Industrie1935113 936
  Energiebedrijven81601 305
  Milieudienstverlening0601 597
  Bouwnijverheid011025 597
  Handel0120.
  Vervoer over land0310.
  Vervoer over water301660.
  Vervoer door de lucht5660.
  Dienstverlening t.b.v. vervoer040.
  Financiële en zakelijke dienstverlening0701 312
  Overheid, onderwijs en gezondheidszorg0110.
  Overige diensten040.
       
 Overige herkomst binnenland (3)000.
  Afvalstortplaatsen000.
       
Import   19 861
Export    15 314
       
Bron: CBS (2015).  CBS/CLO/mrt16/021214
1) Cijfers 2012.    
N.B. De gegevens over stikstof en fosfaten worden niet meer in het onderzoek meegenomen. 

Emissies en afval door de Nederlandse economie

De tabel bevat cijfers over emissies van schadelijke stoffen naar lucht voor zover die samenhangen met Nederlandse economische activiteiten (inclusief emissies van Nederlanders in het buitenland, exclusief emissies van niet-ingezetenen in Nederland). De uitstoot van deze stoffen wordt gerelateerd aan deze activiteiten. De emissies van stoffen die worden veroorzaakt door natuurlijke bronnen worden niet meegenomen, omdat de relatie met een economische activiteit ontbreekt. Een uitgebreider overzicht is te vinden in de publicatie Environmental accounts of the Netherlands 2013 (CBS, 2014a).

Methodiek: emissies en afval door de Nederlandse economie en bijdrage aan milieuthema's

De emissies door Nederlandse ingezetenen (4) zijn onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie (1) geeft de emissies weer door consumenten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de emissies die het gevolg zijn van eigen vervoer en overige consumptie. De tweede categorie (2) geeft de emissie weer van producenten, verbijzonderd naar economische activiteiten zoals die worden onderscheiden in de milieurekeningen. Emissies als gevolg van transport vinden plaats bij iedere bedrijfstak en worden meegenomen in de totalen per economische activiteit. De derde categorie (3) beschrijft de emissies die niet kunnen worden toegerekend aan consumptie of productie. Dit zijn de emissies van afvalstortplaatsen en zijn voor een groot deel het gevolg van in het verleden gestort afval. Het is onduidelijk hoe deze in het actuele jaar moeten worden toegerekend aan economische activiteiten. De indicatoren in de bijdrage aan milieuthema's hebben uitsluitend betrekking op de Nederlandse bijdrage aan deze mondiale problemen.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieurekeningen: herkomst en bestemming van stoffen
Omschrijving
De herkomst en bestemming van milieuverontreinigende stoffen volgens het systeem van Nationale rekeningen
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Methodiek beschrijving: Milieurekeningen
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
CBS (2011). Milieurekeningen 2010;
Beschrijving Milieurekeningen
Opmerking
De cijfers over afval en nutriënten hebben betrekking op het jaar 2010. Sinds versie 13 worden cijfers over stikstof en fosfaten niet meer meegenomen in het onderzoek.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2014 (indicator 0212, versie 14,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.