Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2020

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet langer geactualiseerd.

De informatie is nu te vinden bij Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema’s en bruto toegevoegde waarde, 2022.

 

In 2020 legden producenten aanzienlijk meer druk op het milieu dan consumenten.

2020*     CO2 N2O CH4  CFK's en halonen
             
      miljoen kg     1 000 kg
             
Totale emissie ingezetenen (4=1+2+3) 172069 27 678 66
w.v. Consumenten (1) 29479 1 16 0
  Producenten (2) 142208 26 571 58
  w.v. Landbouw en visserij 10434 19 516 0
    Delfstoffenwinning 1675 0 17 0
    Industrie 43821 4 17 0
    Energie- en waterleidingbedrijven 38988 0 7 0
    Milieudienstverlening 9246 1 4 33
    Bouwnijverheid 3409 0 0 25
    Handel 3710 0 0 0
    Vervoer over land 5998 0 0 0
    Vervoer over water 7614 0 0 0
    Vervoer door de lucht 7596 0 0 0
    Dienstverlening t.b.v. vervoer 609 0 0 0
    Financiele en zakelijke dienstverleing 2945 0 0 0
    Overheid, onderwijs en gezondheidszorg 3284 0 9 0
    Overige diensten 2881 0 0 0
  Overige herkomst binnenland (3) 381 0 91 8
    Afvalstortplaatsen 381 0 91 8
             
2020*   SO2 NOX NH3 Afval 1)
             
      miljoen kg      
             
Totale emissie ingezetenen (4=1+2+3) 28 357 125 60837
w.v. Consumenten (1) 1 31 13 8562
  Producenten (2) 27 326 111 52275
  w.v. Landbouw en visserij 0 53 107 4582
    Delfstoffenwinning 0 3 0 48
    Industrie 16 30 1 13858
    Energiebedrijven 1 11 0 .
    Milieudienstverlening 0 5 0 .
    Bouwnijverheid 0 12 0 24421
    Handel 0 8 0 .
    Vervoer over land 0 18 0 .
    Vervoer over water 4 141 0 .
    Vervoer door de lucht 4 30 0 .
    Dienstverlening t.b.v. vervoer 0 1 0 .
    Financiele en zakelijke dienstverleing 0 5 1 .
    Overheid, onderwijs en gezondheidszorg 0 5 0 .
    Overige diensten 0 4 0 .
  Overige herkomst binnenland (3) 0 0 0 .
    Afvalstortplaatsen 0 0 0 .
             
Import         24697
Export         19522
             
Bron: CBS          
*) Cijfers 2020 zijn voorlopig.        
1) Cijfers 2018.         
Referentiecode: CBS/CLO/apr22        
Indicatorcode: i-nl-0212        
Indicatorversie: 20        

Emissies en afval door de Nederlandse economie

De tabel bevat cijfers over emissies van schadelijke stoffen naar lucht voor zover die samenhangen met Nederlandse economische activiteiten (inclusief emissies van Nederlanders in het buitenland, exclusief emissies van niet-ingezetenen in Nederland). De uitstoot van deze stoffen wordt gerelateerd aan deze activiteiten. De emissies van stoffen die worden veroorzaakt door natuurlijke bronnen worden niet meegenomen, omdat de relatie met een economische activiteit ontbreekt.

Methodiek: emissies en afval door de Nederlandse economie en bijdrage aan milieuthema's

De emissies door Nederlandse ingezetenen (4) zijn onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie (1) geeft de emissies weer door consumenten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de emissies die het gevolg zijn van eigen vervoer en overige consumptie. De tweede categorie (2) geeft de emissie weer van producenten, verbijzonderd naar economische activiteiten zoals die worden onderscheiden in de milieurekeningen. Emissies als gevolg van transport vinden plaats bij iedere bedrijfstak en worden meegenomen in de totalen per economische activiteit. De derde categorie (3) beschrijft de emissies die niet kunnen worden toegerekend aan consumptie of productie. Dit zijn de emissies van afvalstortplaatsen en zijn voor een groot deel het gevolg van in het verleden gestort afval. Het is onduidelijk hoe deze in het actuele jaar moeten worden toegerekend aan economische activiteiten. De indicatoren in de bijdrage aan milieuthema's hebben uitsluitend betrekking op de Nederlandse bijdrage aan deze mondiale problemen.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieurekeningen: Luchtemissies en afval door de Nederlandse economie in 2020
Omschrijving
Luchtemissies en afval door de Nederlandse economie volgens het systeem van Nationale rekeningen. De gegevens over de luchtemissies betreffen het jaar 2020 (voorlopige cijfers); de gegevens over afval 2018.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Milieurekeningen (korte onderzoekbeschrijving) (CBS, 2022a)
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Milieurekeningen (korte onderzoekbeschrijving) (CBS, 2022a)
Opmerking
De cijfers over afval en nutriënten hebben betrekking op het jaar 2018.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2020 (indicator 0212, versie 20,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.