Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2016 legden producenten aanzienlijk meer druk op het milieu dan consumenten.

 
2016* CO2 N2O CH4  CFK's en halonen
             
    miljoen kg     1 000 kg
             
Totale emissie ingezetenen (4=1+2+3) 203010 29 760 75
w.v. Consumenten (1) 36397 1 20 0
  w.v. Eigen vervoer 0 0 0 0
    Overige consumptie 36397 1 20 0
             
  Producenten (2) 166107 28 623 64
  w.v. Landbouw en visserij 10045 21 556 0
    Delfstoffenwinning 2100 0 26 0
    Industrie 43393 4 20 0
    Energie- en waterleidingbedrijven 54444 1 4 0
    Milieudienstverlening 9758 1 3 39
    Bouwnijverheid 2940 0 0 25
    Handel 4046 0 1 0
    Vervoer over land 5796 0 0 0
    Vervoer over water 8689 0 0 0
    Vervoer door de lucht 12128 0 0 0
    Dienstverlening t.b.v. vervoer 970 0 0 0
    Financiele en zakelijke dienstverleing 4000 0 1 0
    Overheid, onderwijs en gezondheidszorg 3898 0 9 0
    Overige diensten 3902 0 1 0
  Overige herkomst binnenland (3) 506 0 118 11
    Afvalstortplaatsen 506 0 118 11
             
             
2016* SO2 NOX NH3 Afval 1)
             
    miljoen kg      
             
             
Totale emissie ingezetenen (4=1+2+3) 48 489 129 64034
w.v. Consumenten (1) 0 39 14 8098
  w.v. Eigen vervoer 0 0 0 0
    Overige consumptie 0 39 14 8098
             
  Producenten (2) 48 450 114 55936
  w.v. Landbouw en visserij 1 58 111 4307
    Delfstoffenwinning 0 6 0 130
    Industrie 20 36 1 13441
    Energiebedrijven 8 17 0 .
    Milieudienstverlening 0 5 0 .
    Bouwnijverheid 0 12 0 28955
    Handel 0 13 0 .
    Vervoer over land 0 30 0 .
    Vervoer over water 15 169 0 .
    Vervoer door de lucht 3 81 0 .
    Dienstverlening t.b.v. vervoer 0 3 0 .
    Financiële en zakelijke dienstverlening 0 8 1 .
    Overheid, onderwijs en gezondheidszorg 0 7 0 .
    Overige diensten 0 4 0 .
  Overige herkomst binnenland (3) 0 0 0 .
    Afvalstortplaatsen 0 0 0 .
             
Import         21207
Export       13602
             
Bron: CBS (2017).       CBS/feb18
1) Cijfers 2014.        
             

Emissies en afval door de Nederlandse economie

De tabel bevat cijfers over emissies van schadelijke stoffen naar lucht voor zover die samenhangen met Nederlandse economische activiteiten (inclusief emissies van Nederlanders in het buitenland, exclusief emissies van niet-ingezetenen in Nederland). De uitstoot van deze stoffen wordt gerelateerd aan deze activiteiten. De emissies van stoffen die worden veroorzaakt door natuurlijke bronnen worden niet meegenomen, omdat de relatie met een economische activiteit ontbreekt.

Methodiek: emissies en afval door de Nederlandse economie en bijdrage aan milieuthema's

De emissies door Nederlandse ingezetenen (4) zijn onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie (1) geeft de emissies weer door consumenten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de emissies die het gevolg zijn van eigen vervoer en overige consumptie. De tweede categorie (2) geeft de emissie weer van producenten, verbijzonderd naar economische activiteiten zoals die worden onderscheiden in de milieurekeningen. Emissies als gevolg van transport vinden plaats bij iedere bedrijfstak en worden meegenomen in de totalen per economische activiteit. De derde categorie (3) beschrijft de emissies die niet kunnen worden toegerekend aan consumptie of productie. Dit zijn de emissies van afvalstortplaatsen en zijn voor een groot deel het gevolg van in het verleden gestort afval. Het is onduidelijk hoe deze in het actuele jaar moeten worden toegerekend aan economische activiteiten. De indicatoren in de bijdrage aan milieuthema's hebben uitsluitend betrekking op de Nederlandse bijdrage aan deze mondiale problemen.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieurekeningen: Luchtemissies en afval door de Nederlandse economie in 2016
Omschrijving
Luchtemissies en afval door de Nederlandse economie volgens het systeem van Nationale rekeningen
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Onderzoeksbeschrijving milieurekeningen (CBS, 2016a)
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Onderzoeksbeschrijving milieurekeningen (CBS, 2016a)
Opmerking
De cijfers over afval en nutriënten hebben betrekking op het jaar 2014.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2016 (indicator 0212, versie 16,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.