Milieurekeningen: herkomst en bestemming van stoffen voor 2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Voorlopige cijfers over 2008 wijzen uit dat producenten een grotere bijdrage aan de milieudruk leveren dan de consumenten.

Emissies in 2008*CO2N2OCH4 CFK's en halonenNOx
      
 miljoen kg 1 000 kgmiljoen kg
      
Totale emissie naar herkomst (6=4+5)205 00939823154641
Nederlandse ingezetenen (4=1+2+3)205 00939823154504
w.v.Consumenten (1)36 5731185049
 Producenten (2) 167 6763856886455
 Overige herkomst binnenland (3) 7600237180
Uit het buitenland (5)     137
      
Totale emissie naar bestemming (10=7+8+9)205 00939823154641
Opname door producenten (7)     
Naar het buitenland (8)    211
Bijdrage aan milieuthema's (9=6-7-8)     
w.v. Klimaatverandering205 00939823  
 Ozonlaagaantasting   154 
 Verzuring    430
 Vermesting     
 Afvalbeheer     
      
Emissies in 2008*SO2NH3PNAfval 1)
      
 miljoen kg   
      
Totale emissie naar herkomst (6=4+5)199135731 01173 272
Nederlandse ingezetenen (4=1+2+3)1361356366262 029
w.v.Consumenten (1)113161229 417
 Producenten (2) 1351224754852 612
 Overige herkomst binnenland (3) 000-70
Uit het buitenland (5) 6201034911 243
      
Totale emissie naar bestemming (10=7+8+9)199135731 01173 272
Opname door producenten (7)  2211459 774
Naar het buitenland (8)19577104648 259
Bijdrage aan milieuthema's (9=6-7-8)     
w.v.Klimaatverandering     
 Aantasting ozonlaag     
 Verzuring122135   
 Vermesting  40433 
 Afvalbeheer    3 205
      
Bron: CBS (2009).CBS/CLO/dec09/0212
1) Cijfers 2006. Sinds 2004 wordt ook de hoeveelheid nuttig toegepast afval meegenomen.

Herkomst en bestemming van stoffen

De tabel bevat een sluitende beschrijving van de herkomst en bestemming van een aantal milieuverontreinigende stoffen. Algemeen kan men stellen dat de producenten een duidelijk grotere bijdrage leveren dan de consumenten. Een uitgebreider overzicht is te vinden in de publicatie Nationale Rekeningen (CBS, 2009a) en de publicatie Milieurekeningen (CBS, 2009b).

Methodiek: totale emissie van stoffen naar herkomst

De herkomst van de emissies door Nederlandse ingezetenen (4) is onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie (1) geeft de emissies weer door consumenten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de emissies die het gevolg zijn van eigen vervoer en overige consumptie. De tweede categorie (2) geeft de emissie weer van producenten, verbijzonderd naar economische activiteiten zoals die worden onderscheiden in de milieurekeningen. Emissies als gevolg van transport vinden plaats bij iedere bedrijfstak en worden meegenomen in de totalen per economische activiteit. De derde categorie (3) beschrijft de emissies die niet kunnen worden toegerekend aan consumptie of productie. Naast afvalstortplaatsen worden hier de transportverschillen onderscheiden. De emissies van afvalstortplaatsen zijn voor een groot deel het gevolg van in het verleden gestort afval. Het is onduidelijk hoe deze in het actuele jaar moeten worden toegerekend aan economische activiteiten.
Belangrijk verschil met de totale emissies op Nederlands grondgebied (6) is dat de emissies als gevolg van internationaal transport zijn meegerekend. Bij de emissies uit het buitenland (5) wordt onderscheid gemaakt tussen emissies door niet-ingezetenen in Nederland, dit zijn buitenlanders die in Nederland vervuilen, en vervuilende stoffen die via het water of de lucht Nederland binnenkomen. Beide categorieën worden echter niet meegerekend als ze betrekking hebben op de milieuthema's Klimaatverandering en Aantasting ozonlaag. Deze indicatoren hebben uitsluitend betrekking op de Nederlandse bijdrage aan deze mondiale problemen.

Methodiek: totale emissie van stoffen naar bestemming

De emissies komen uiteindelijk op verschillende plaatsen terecht. Allereerst wordt een deel van de emissies weer in het productieproces opgenomen (7), bijvoorbeeld door milieureinigingsbedrijven die afval verwerken of afvalwater zuiveren of door de landbouw die GFT-afval in het productieproces inzet. Daarnaast wordt een deel van de vervuiling naar het buitenland gebracht (8) via de lucht of via uitstroom van rivieren naar zee. Ook worden hier de emissies die Nederlandse ingezetenen in het buitenland veroorzaken, voor zover het om emissies gaat die bijdragen aan nationale problemen, weergegeven. Door deze twee categorieën van de totale emissie van stoffen af te halen resteert het deel dat een bijdrage aan de milieuthema's levert (9=6-7-8).

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieurekeningen: herkomst en bestemming van stoffen voor 2008
Omschrijving
De herkomst en bestemming van milieuverontreinigende stoffen volgens het systeem van Nationale rekeningen
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Methodiek beschrijving: Milieurekeningen
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
CBS (2009b). Milieurekeningen 2008;
Beschrijving Milieurekeningen
Opmerking
De cijfers over afval hebben betrekking op het jaar 2006.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieurekeningen: herkomst en bestemming van stoffen voor 2008 (indicator 0212, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.