Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2018

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2018 legden producenten aanzienlijk meer druk op het milieu dan consumenten.

2018* CO2 N2O CH4  CFK's en halonen
             
    miljoen kg     1 000 kg
             
             
Totale emissie ingezetenen (4=1+2+3) 196306 29 694 68
w.v. Consumenten (1) 37825 1 21 0
  Producenten (2) 158051 29 577 59
  w.v. Landbouw en visserij 10302 21 521 0
    Delfstoffenwinning 1919 0 21 0
    Industrie 46149 5 15 0
    Energie- en waterleidingbedrijven 46962 0 5 0
    Milieudienstverlening 9710 1 4 34
    Bouwnijverheid 3323 0 0 25
    Handel 4027 0 0 0
    Vervoer over land 5394 0 0 0
    Vervoer over water 6657 0 0 0
    Vervoer door de lucht 12698 0 0 0
    Dienstverlening t.b.v. vervoer 938 0 0 0
    Financiele en zakelijke dienstverleing 3273 0 0 0
    Overheid, onderwijs en gezondheidszorg 3640 0 8 0
    Overige diensten 3059 0 1 0
  Overige herkomst binnenland (3) 431 0 97 9
    Afvalstortplaatsen 431 0 97 9
             
             
             
2018* SO2 NOX NH3 Afval 1)
             
    miljoen kg      
             
             
Totale emissie ingezetenen (4=1+2+3) 37 387 132 63229
w.v. Consumenten (1) 1 40 15 8107
  Producenten (2) 36 346 117 55123
  w.v. Landbouw en visserij 0 57 114 4835
    Delfstoffenwinning 0 4 0 62
    Industrie 19 34 2 13812
    Energiebedrijven 4 13 0 .
    Milieudienstverlening 1 5 0 .
    Bouwnijverheid 0 14 0 26770
    Handel 0 10 0 .
    Vervoer over land 0 20 0 .
    Vervoer over water 5 113 0 .
    Vervoer door de lucht 7 57 0 .
    Dienstverlening t.b.v. vervoer 0 3 0 .
    Financiele en zakelijke dienstverleing 0 6 0 .
    Overheid, onderwijs en gezondheidszorg 0 6 0 .
    Overige diensten 0 4 0 .
  Overige herkomst binnenland (3) 0 0 0 .
    Afvalstortplaatsen 0 0 0 .
             
Import         19253
Export       13643
           
           
             
Bron: CBS            
*) Cijfers 2018 zijn voorlopig.          
1) Cijfers 2016.           

Emissies en afval door de Nederlandse economie

De tabel bevat cijfers over emissies van schadelijke stoffen naar lucht voor zover die samenhangen met Nederlandse economische activiteiten (inclusief emissies van Nederlanders in het buitenland, exclusief emissies van niet-ingezetenen in Nederland). De uitstoot van deze stoffen wordt gerelateerd aan deze activiteiten. De emissies van stoffen die worden veroorzaakt door natuurlijke bronnen worden niet meegenomen, omdat de relatie met een economische activiteit ontbreekt.

Methodiek: emissies en afval door de Nederlandse economie en bijdrage aan milieuthema's

De emissies door Nederlandse ingezetenen (4) zijn onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie (1) geeft de emissies weer door consumenten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de emissies die het gevolg zijn van eigen vervoer en overige consumptie. De tweede categorie (2) geeft de emissie weer van producenten, verbijzonderd naar economische activiteiten zoals die worden onderscheiden in de milieurekeningen. Emissies als gevolg van transport vinden plaats bij iedere bedrijfstak en worden meegenomen in de totalen per economische activiteit. De derde categorie (3) beschrijft de emissies die niet kunnen worden toegerekend aan consumptie of productie. Dit zijn de emissies van afvalstortplaatsen en zijn voor een groot deel het gevolg van in het verleden gestort afval. Het is onduidelijk hoe deze in het actuele jaar moeten worden toegerekend aan economische activiteiten. De indicatoren in de bijdrage aan milieuthema's hebben uitsluitend betrekking op de Nederlandse bijdrage aan deze mondiale problemen.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieurekeningen: Luchtemissies en afval door de Nederlandse economie in 2018
Omschrijving
Luchtemissies en afval door de Nederlandse economie volgens het systeem van Nationale rekeningen. De gegevens over de luchtemissies betreffen het jaar 2018 (voorlopige cijfers); de gegevens over afval 2016.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Milieurekeningen (korte onderzoekbeschrijving) (CBS, 2018)
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Milieurekeningen (korte onderzoekbeschrijving) (CBS, 2018)
Opmerking
De cijfers over afval en nutriënten hebben betrekking op het jaar 2016.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2018 (indicator 0212, versie 18,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.