NAMEA: herkomst en bestemming van stoffen voor 2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Producenten leveren een grotere bijdrage aan de milieudruk dan de consumenten.

Emissies in 2002*CO2N2OCH4CFK's en NOx
    halonen 
      
Herkomst van stoffenmiljoen kg 1 000 kgmiljoen kg
Emissie door consumenten (1)37 3111,2206978,4
Emissie door producenten (2) 174 92546548115651
Overige herkomst binnenland (3) 1 119-346260,40
      
Totale emissie ingezetenen      
(4 = 1 + 2+ 3)213 35547914210730
      
Uit het buitenland (5)     98
      
Totaal (6 = 4 + 5) 213 35547914210828
      
Bestemming van stoffen     
Opname door producenten (7)     
Naar het buitenland (8)    679
      
Bijdrage aan milieuthema's     
(9 = 6 - 7 - 8)    
Broeikaseffect213 35547914  
Aantasting ozonlaag   210 
Verzuring    149
Vermesting     
Afval      
      
Totaal (10 = 7 + 8 + 9)213 35547914 210 828
      
     
Emissies in 2002*SO2NH3P 1)N 1)Afval 1)
     
Herkomst van stoffenmiljoen kg   
Emissie door consumenten (1)1,38,89,21145 159
Emissie door producenten (2) 207139707307 412
Overige herkomst binnenland (3) 0,03 6,215 
      
Totale emissie ingezetenen      
(4 = 1 + 2+ 3)2081478685912 572
      
Uit het buitenland (5) 592512405 
      
Totaal (6 = 4 + 5) 267173981 26412 572
      
Bestemming van stoffen     
Opname door producenten (7)  251194 786
Naar het buitenland (8)2077513635.
      
Bijdrage aan milieuthema's     
(9 = 6 - 7 - 8)    
Broeikaseffect     
Aantasting ozonlaag     
Verzuring6097   
Vermesting  64509 
Afval     7 786
      
Totaal (10 = 7 + 8 + 9)267173981 26412 572
      
Bron: CBS (2003).CBS/MC/jul03/0212
1) Gegevens P, N en afval hebben betrekking op het jaar 2001

Herkomst en bestemming van stoffen

De tabel bevat een sluitende beschrijving van de herkomst en de bestemming van stoffen. Algemeen kan men stellen dat de producenten een duidelijk grotere bijdrage leveren dan de consumenten. Een uitgebreider overzicht is te vinden in de publicatie Nationale rekeningen van het CBS (CBS, 2003).

Methodiek: herkomst van stoffen

De herkomst van de emissies is onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie (1) geeft de emissies weer door consumenten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de emissies die het gevolg zijn van eigen vervoer en overige consumptie. De tweede categorie (2) geeft de emissie weer van producenten, verbijzonderd naar economische activiteiten zoals die worden onderscheiden in de NAMEA. Emissies als gevolg van transport vinden plaats bij iedere bedrijfstak en worden meegenomen in de totalen per economische activiteit. De derde categorie (3) beschrijft de emissies die niet kunnen worden toegerekend aan consumptie of productie. Naast afvalstortplaatsen worden hier de transportverschillen onderscheiden. De emissies van afvalstortplaatsen zijn voor een groot deel het gevolg van in het verleden gestort afval. Het is onduidelijk hoe deze in het actuele jaar moeten worden toegerekend aan economische activiteiten. De eerste drie categorieën tezamen vormen de totale emissie door ingezetenen (4).Belangrijk verschil met de totale emissies op Nederlands grondgebied (6) is dat de emissies als gevolg van internationaal transport zijn meegerekend. Bij de emissies uit het buitenland (5) wordt onderscheid gemaakt tussen emissies door niet-ingezetenen in Nederland, dit zijn buitenlanders die in Nederland vervuilen, en vervuilende stoffen die via het water of de lucht Nederland binnenkomen. Beide categorieën worden echter niet meegerekend als ze betrekking hebben op de milieuthema's Broeikaseffect en Aantasting ozonlaag. Deze indicatoren hebben uitsluitend betrekking op de Nederlandse bijdrage aan deze mondiale problemen. Een uitgebreidere tabel over de herkomst van de stoffen is ook beschikbaar.

Methodiek: bestemming en bijdragen van de stoffen aan milieuthema's

De emissies komen uiteindelijk op verschillende plaatsen terecht. Allereerst wordt een deel van de emissies weer in het productieproces opgenomen (7), bijvoorbeeld door milieureinigingsbedrijven die afval verwerken of afvalwater zuiveren of door de landbouw die GFT-afval in het productieproces inzet. Daarnaast wordt een deel van de vervuiling naar het buitenland gebracht (8) via de lucht of via uitstroom van rivieren naar zee. Ook worden hier de emissies die Nederlandse ingezetenen in het buitenland veroorzaken, voorzover het om emissies gaat die bijdragen aan nationale problemen, weergegeven. Door deze twee categorieën van de totale emissie van stoffen af te halen resteert het deel dat een bijdrage aan de milieuthema's levert (9=6-7-8). Een uitgebreidere tabel over de bestemming en de bijdragen van de stoffen aan milieuthema's is ook beschikbaar.

Bronnen

  • CBS (2003). Nationale Rekeningen, 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • Verduin, H. (1999). Integration of energy statistics in the National accounts. Eurostat report, concerning the project entitled: "the further development of the NAMEA and its application in the Netherlands", module 1, ref.num.: 98/562/2040/b4/mm. Eurostat, Luxemburg.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). NAMEA: herkomst en bestemming van stoffen voor 2002 (indicator 0212, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.