Milieurekeningen: herkomst en bestemming van stoffen voor 2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2013 legden producenten aanzienlijk meer druk op het milieu dan consumenten.

      
Emissies in 2013*CO2N2OCH4 CFK's en halonen 
      
 miljoen kg 1 000 kg 
      
Totale emissie naar herkomst (6=4+5)20283726724124 
Nederlandse ingezetenen (4=1+2+3)20283726724124 
w.v.Consumenten (1)408951220 
 Producenten (2) 16136025567111 
 Overige herkomst binnenland (3) 582013513 
Uit het buitenland (5)      
      
Totale emissie naar bestemming (10=7+8+9)20283726724124 
Opname door producenten (7)     
Naar het buitenland (8)     
Bijdrage aan milieuthema's (9=6-7-8)     
w.v.Klimaatverandering20283726724  
 Ozonlaagaantasting   124 
 Verzuring     
 Afvalbeheer     
      
Emissies in 2012*NOxSO2NH3Afval 1) 
      
 miljoen kg   
      
Totale emissie naar herkomst (6=4+5)6009512472808 
Nederlandse ingezetenen (4=1+2+3)4887012459024 
w.v.Consumenten (1)391169072 
 Producenten (2) 4496910749952 
 Overige herkomst binnenland (3) 0000 
Uit het buitenland (5) 11225013784 
      
Totale emissie naar bestemming (10=7+8+9)6009512472808 
Opname door producenten (7)   59379 
Naar het buitenland (8)23337011902 
Bijdrage aan milieuthema's (9=6-7-8)     
w.v.Klimaatverandering     
 Aantasting ozonlaag     
 Verzuring36758123  
 Afvalbeheer   1527 
      
Bron: CBS (2014).CBS/CLO/mrt15/0212
1) Cijfers 2010. Sinds 2004 wordt ook de hoeveelheid nuttig toegepast afval meegenomen.
N.B. Sinds deze versie worden cijfers over stikstof en fosfaten (vermesting) niet meer meegenomen in het onderzoek.

Herkomst en bestemming van stoffen

De tabel bevat een sluitende beschrijving van de herkomst en bestemming van een aantal milieuverontreinigende stoffen. Algemeen kan men stellen dat de producenten een duidelijk grotere bijdrage leveren dan de consumenten. Een uitgebreider overzicht is te vinden in de publicatie Environmental accounts of the Netherlands 2013 (CBS, 2014a).

Methodiek: totale emissie van stoffen naar herkomst

De herkomst van de emissies door Nederlandse ingezetenen (4) is onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie (1) geeft de emissies weer door consumenten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de emissies die het gevolg zijn van eigen vervoer en overige consumptie. De tweede categorie (2) geeft de emissie weer van producenten, verbijzonderd naar economische activiteiten zoals die worden onderscheiden in de milieurekeningen. Emissies als gevolg van transport vinden plaats bij iedere bedrijfstak en worden meegenomen in de totalen per economische activiteit. De derde categorie (3) beschrijft de emissies die niet kunnen worden toegerekend aan consumptie of productie. Naast afvalstortplaatsen worden hier de transportverschillen onderscheiden. De emissies van afvalstortplaatsen zijn voor een groot deel het gevolg van in het verleden gestort afval. Het is onduidelijk hoe deze in het actuele jaar moeten worden toegerekend aan economische activiteiten.
Belangrijk verschil met de totale emissies op Nederlands grondgebied (6) is dat de emissies als gevolg van internationaal transport zijn meegerekend. Bij de emissies uit het buitenland (5) wordt onderscheid gemaakt tussen emissies door niet-ingezetenen in Nederland, dit zijn buitenlanders die in Nederland vervuilen, en vervuilende stoffen die via het water of de lucht Nederland binnenkomen. Beide categorieën worden echter niet meegerekend als ze betrekking hebben op de milieuthema's Klimaatverandering en Aantasting ozonlaag. Deze indicatoren hebben uitsluitend betrekking op de Nederlandse bijdrage aan deze mondiale problemen.

Methodiek: totale emissie van stoffen naar bestemming

De emissies komen uiteindelijk op verschillende plaatsen terecht. Allereerst wordt een deel van de emissies weer in het productieproces opgenomen (7), bijvoorbeeld door milieureinigingsbedrijven die afval verwerken of afvalwater zuiveren of door de landbouw die GFT-afval in het productieproces inzet. Daarnaast wordt een deel van de vervuiling naar het buitenland gebracht (8) via de lucht of via uitstroom van rivieren naar zee. Ook worden hier de emissies die Nederlandse ingezetenen in het buitenland veroorzaken, voor zover het om emissies gaat die bijdragen aan nationale problemen, weergegeven. Door deze twee categorieën van de totale emissie van stoffen af te halen resteert het deel dat een bijdrage aan de milieuthema's levert (9=6-7-8).

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieurekeningen: herkomst en bestemming van stoffen
Omschrijving
De herkomst en bestemming van milieuverontreinigende stoffen volgens het systeem van Nationale rekeningen
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Methodiek beschrijving: Milieurekeningen
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
CBS (2011). Milieurekeningen 2010;
Beschrijving Milieurekeningen
Opmerking
De cijfers over afval en nutriënten hebben betrekking op het jaar 2010. Sinds deze versie (13) worden cijfers over stikstof en fosfaten niet meer meegenomen in het onderzoek.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieurekeningen: herkomst en bestemming van stoffen voor 2013 (indicator 0212, versie 13,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.