Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2019

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2019 legden producenten aanzienlijk meer druk op het milieu dan consumenten.

Milieurekeningen: emissies door de Nederlandse economie in 2019*
2019* CO2 N2O CH4  CFK's en halonen
             
    miljoen kg     1 000 kg
             
Totale emissie ingezetenen (4=1+2+3) 192090 28 682 68
w.v. Consumenten (1) 35656 1 19 0
  Producenten (2) 156028 28 568 59
  w.v. Landbouw en visserij 10129 20 514 0
    Delfstoffenwinning 1841 0 18 0
    Industrie 46369 5 16 0
    Energie- en waterleidingbedrijven 45459 0 6 0
    Milieudienstverlening 9424 1 4 34
    Bouwnijverheid 3588 0 0 25
    Handel 3974 0 0 0
    Vervoer over land 5321 0 0 0
    Vervoer over water 7714 0 0 0
    Vervoer door de lucht 11523 0 0 0
    Dienstverlening t.b.v. vervoer 907 0 0 0
    Financiele en zakelijke dienstverleing 3369 0 0 0
    Overheid, onderwijs en gezondheidszorg 3498 0 9 0
    Overige diensten 2912 0 0 0
  Overige herkomst binnenland (3) 405 0 95 9
    Afvalstortplaatsen 405 0 95 9
             
2018* SO2 NOX NH3 Afval 1,*)
             
    miljoen kg      
             
Totale emissie ingezetenen (4=1+2+3) 34 414 126 60837
w.v. Consumenten (1) 1 40 15 8562
  Producenten (2) 33 374 112 52275
  w.v. Landbouw en visserij 0 54 108 4582
    Delfstoffenwinning 0 4 0 48
    Industrie 18 33 2 13858
    Energiebedrijven 2 13 0 .
    Milieudienstverlening 0 5 0 .
    Bouwnijverheid 0 12 0 24421
    Handel 0 10 0 .
    Vervoer over land 0 21 0 .
    Vervoer over water 5 146 0 .
    Vervoer door de lucht 7 58 0 .
    Dienstverlening t.b.v. vervoer 0 3 0 .
    Financiele en zakelijke dienstverleing 0 6 1 .
    Overheid, onderwijs en gezondheidszorg 0 6 0 .
    Overige diensten 0 4 0 .
  Overige herkomst binnenland (3) 0 0 0 .
    Afvalstortplaatsen 0 0 0 .
             
Import         24697
Export       19522
             
Bron: CBS            
*) Cijfers zijn voorlopig.          
1) Cijfers 2018.           
Referentiecode: CBS/CLO/jan21      
Indicatorcode: i-nl-0213      
Indicatorversie: 19      

Emissies en afval door de Nederlandse economie

De tabel bevat cijfers over emissies van schadelijke stoffen naar lucht voor zover die samenhangen met Nederlandse economische activiteiten (inclusief emissies van Nederlanders in het buitenland, exclusief emissies van niet-ingezetenen in Nederland). De uitstoot van deze stoffen wordt gerelateerd aan deze activiteiten. De emissies van stoffen die worden veroorzaakt door natuurlijke bronnen worden niet meegenomen, omdat de relatie met een economische activiteit ontbreekt.

Methodiek: emissies en afval door de Nederlandse economie en bijdrage aan milieuthema's

De emissies door Nederlandse ingezetenen (4) zijn onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie (1) geeft de emissies weer door consumenten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de emissies die het gevolg zijn van eigen vervoer en overige consumptie. De tweede categorie (2) geeft de emissie weer van producenten, verbijzonderd naar economische activiteiten zoals die worden onderscheiden in de milieurekeningen. Emissies als gevolg van transport vinden plaats bij iedere bedrijfstak en worden meegenomen in de totalen per economische activiteit. De derde categorie (3) beschrijft de emissies die niet kunnen worden toegerekend aan consumptie of productie. Dit zijn de emissies van afvalstortplaatsen en zijn voor een groot deel het gevolg van in het verleden gestort afval. Het is onduidelijk hoe deze in het actuele jaar moeten worden toegerekend aan economische activiteiten. De indicatoren in de bijdrage aan milieuthema's hebben uitsluitend betrekking op de Nederlandse bijdrage aan deze mondiale problemen.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieurekeningen: Luchtemissies en afval door de Nederlandse economie in 2018
Omschrijving
Luchtemissies en afval door de Nederlandse economie volgens het systeem van Nationale rekeningen. De gegevens over de luchtemissies betreffen het jaar 2018 (voorlopige cijfers); de gegevens over afval 2016.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Milieurekeningen (korte onderzoekbeschrijving) (CBS, 2018)
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Milieurekeningen (korte onderzoekbeschrijving) (CBS, 2018)
Opmerking
De cijfers over afval en nutriënten hebben betrekking op het jaar 2016.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2019 (indicator 0212, versie 19,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.