NAMEA: herkomst en bestemming van stoffen voor 2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Producenten leveren een grotere bijdrage aan de milieudruk dan de consumenten.

Emissies in 2005*CO2N2OCH4 CFK's en halonenNOX
      
 miljoen kg 1 000 kgmiljoen kg
      
Totale emissie naar herkomst (6=4+5)208 91058821172788
Nederlandse ingezetenen (4=1+2+3)208 91058821172585
w.v.Consumenten (1)38 6411205966
 Producenten (2) 169 3055648791518
 Overige herkomst binnenland (3) 9650314220
Uit het buitenland (5)     203
      
Totale emissie naar bestemming (10=7+8+9)208 91058821172788
Opname door producenten (7)     
Naar het buitenland (8)    575
Bijdrage aan milieuthema's (9=6-7-8)     
w.v. Klimaatverandering208 91058821  
 Ozonlaagaantasting   172 
 Verzuring    213
 Vermesting     
 Afvalbeheer     
      
Emissies in 2005*SO2NH3PNAfval 1)
      
 miljoen kg   
      
Totale emissie naar herkomst (6=4+5)283159901 05760 019
Nederlandse ingezetenen (4=1+2+3)1501357471659 399
w.v.Consumenten (1)19131259 899
 Producenten (2) 1491265859750 500
 Overige herkomst binnenland (3) 003-60
Uit het buitenland (5) 1332416342620
      
Totale emissie naar bestemming (10=7+8+9)150135901 05760 019
Opname door producenten (7)  2111653 584
Naar het buitenland (8)12671154834 606
Bijdrage aan milieuthema's (9=6-7-8)     
w.v.Klimaatverandering     
 Aantasting ozonlaag     
 Verzuring15788   
 Vermesting  54458 
 Afvalbeheer    1 830
      
Bron: CBS (2006).CBS/MNC/feb07/0212
1) Cijfers 2004. Sinds dit jaar wordt ook de hoeveelheid nuttig toegepast afval meegenomen. De oudere jaren zjjn aangepast.

Herkomst en bestemming van stoffen

De tabel bevat een sluitende beschrijving van de herkomst en bestemming van een aantal milieuverontreinigende stoffen. Algemeen kan men stellen dat de producenten een duidelijk grotere bijdrage leveren dan de consumenten. Een uitgebreider overzicht is te vinden in de publicatie Nationale Rekeningen (CBS, 2006).


Sinds dit jaar is voor de gegevens van afval de totale hoeveelheid vrijgekomen afval opgenomen en niet alleen de hoeveelheid gestort en verbrand afval. Ook de hoeveelheid vrijgekomen afval dat nuttig wordt ingezet voor hergebruik is meegenomen. Hierdoor is de hoeveelheid afval met een factor 6 toegenomen. In de oudere versies van deze indicator zijn deze gegevens ook aangepast.

Bronnen

  • CBS (2006). Nationale Rekeningen 2005. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • Verduin, H. (1999). Integration of energy statistics in the National accounts. Eurostat report, concerning the project entitled: "the further development of the NAMEA and its application in the Netherlands", module 1, ref.num.: 98/562/2040/b4/mm. Eurostat, Luxemburg.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Methodiek: totale emissie van stoffen naar herkomst
De herkomst van de emissies door Nederlandse ingezetenen (4) is onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie (1) geeft de emissies weer door consumenten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de emissies die het gevolg zijn van eigen vervoer en overige consumptie. De tweede categorie (2) geeft de emissie weer van producenten, verbijzonderd naar economische activiteiten zoals die worden onderscheiden in de NAMEA. Emissies als gevolg van transport vinden plaats bij iedere bedrijfstak en worden meegenomen in de totalen per economische activiteit. De derde categorie (3) beschrijft de emissies die niet kunnen worden toegerekend aan consumptie of productie. Naast afvalstortplaatsen worden hier de transportverschillen onderscheiden. De emissies van afvalstortplaatsen zijn voor een groot deel het gevolg van in het verleden gestort afval. Het is onduidelijk hoe deze in het actuele jaar moeten worden toegerekend aan economische activiteiten.Belangrijk verschil met de totale emissies op Nederlands grondgebied (6) is dat de emissies als gevolg van internationaal transport zijn meegerekend. Bij de emissies uit het buitenland (5) wordt onderscheid gemaakt tussen emissies door niet-ingezetenen in Nederland, dit zijn buitenlanders die in Nederland vervuilen, en vervuilende stoffen die via het water of de lucht Nederland binnenkomen. Beide categorieën worden echter niet meegerekend als ze betrekking hebben op de milieuthema's Klimaatverandering en Aantasting ozonlaag. Deze indicatoren hebben uitsluitend betrekking op de Nederlandse bijdrage aan deze mondiale problemen.Methodiek: totale emissie van stoffen naar bestemming
De emissies komen uiteindelijk op verschillende plaatsen terecht. Allereerst wordt een deel van de emissies weer in het productieproces opgenomen (7), bijvoorbeeld door milieureinigingsbedrijven die afval verwerken of afvalwater zuiveren of door de landbouw die GFT-afval in het productieproces inzet. Daarnaast wordt een deel van de vervuiling naar het buitenland gebracht (8) via de lucht of via uitstroom van rivieren naar zee. Ook worden hier de emissies die Nederlandse ingezetenen in het buitenland veroorzaken, voorzover het om emissies gaat die bijdragen aan nationale problemen, weergegeven. Door deze twee categorieën van de totale emissie van stoffen af te halen resteert het deel dat een bijdrage aan de milieuthema's levert (9=6-7-8).
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). NAMEA: herkomst en bestemming van stoffen voor 2005 (indicator 0212, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.