Ontwikkelingen in de maatschappij

Milieurekeningen: herkomst en bestemming van stoffen voor 2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2013 legden producenten aanzienlijk meer druk op het milieu dan consumenten.

           
Emissies in 2013* CO2 N2O CH4  CFK's en halonen  
           
  miljoen kg   1 000 kg  
           
Totale emissie naar herkomst (6=4+5) 202837 26 724 124  
Nederlandse ingezetenen (4=1+2+3) 202837 26 724 124  
w.v. Consumenten (1) 40895 1 22 0  
  Producenten (2) 161360 25 567 111  
  Overige herkomst binnenland (3) 582 0 135 13  
Uit het buitenland (5)          
           
Totale emissie naar bestemming (10=7+8+9) 202837 26 724 124  
Opname door producenten (7)          
Naar het buitenland (8)          
Bijdrage aan milieuthema's (9=6-7-8)          
w.v. Klimaatverandering 202837 26 724    
  Ozonlaagaantasting       124  
  Verzuring          
  Afvalbeheer          
           
Emissies in 2012* NOx SO2 NH3 Afval 1)  
           
  miljoen kg      
           
Totale emissie naar herkomst (6=4+5) 600 95 124 72808  
Nederlandse ingezetenen (4=1+2+3) 488 70 124 59024  
w.v. Consumenten (1) 39 1 16 9072  
  Producenten (2) 449 69 107 49952  
  Overige herkomst binnenland (3) 0 0 0 0  
Uit het buitenland (5) 112 25 0 13784  
           
Totale emissie naar bestemming (10=7+8+9) 600 95 124 72808  
Opname door producenten (7)       59379  
Naar het buitenland (8) 233 37 0 11902  
Bijdrage aan milieuthema's (9=6-7-8)          
w.v. Klimaatverandering          
  Aantasting ozonlaag          
  Verzuring 367 58 123    
  Afvalbeheer       1527  
           
Bron: CBS (2014). CBS/CLO/mrt15/0212
1) Cijfers 2010. Sinds 2004 wordt ook de hoeveelheid nuttig toegepast afval meegenomen.
N.B. Sinds deze versie worden cijfers over stikstof en fosfaten (vermesting) niet meer meegenomen in het onderzoek.

Herkomst en bestemming van stoffen

De tabel bevat een sluitende beschrijving van de herkomst en bestemming van een aantal milieuverontreinigende stoffen. Algemeen kan men stellen dat de producenten een duidelijk grotere bijdrage leveren dan de consumenten. Een uitgebreider overzicht is te vinden in de publicatie Environmental accounts of the Netherlands 2013 (CBS, 2014a).

Methodiek: totale emissie van stoffen naar herkomst

De herkomst van de emissies door Nederlandse ingezetenen (4) is onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie (1) geeft de emissies weer door consumenten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de emissies die het gevolg zijn van eigen vervoer en overige consumptie. De tweede categorie (2) geeft de emissie weer van producenten, verbijzonderd naar economische activiteiten zoals die worden onderscheiden in de milieurekeningen. Emissies als gevolg van transport vinden plaats bij iedere bedrijfstak en worden meegenomen in de totalen per economische activiteit. De derde categorie (3) beschrijft de emissies die niet kunnen worden toegerekend aan consumptie of productie. Naast afvalstortplaatsen worden hier de transportverschillen onderscheiden. De emissies van afvalstortplaatsen zijn voor een groot deel het gevolg van in het verleden gestort afval. Het is onduidelijk hoe deze in het actuele jaar moeten worden toegerekend aan economische activiteiten.
Belangrijk verschil met de totale emissies op Nederlands grondgebied (6) is dat de emissies als gevolg van internationaal transport zijn meegerekend. Bij de emissies uit het buitenland (5) wordt onderscheid gemaakt tussen emissies door niet-ingezetenen in Nederland, dit zijn buitenlanders die in Nederland vervuilen, en vervuilende stoffen die via het water of de lucht Nederland binnenkomen. Beide categorieën worden echter niet meegerekend als ze betrekking hebben op de milieuthema's Klimaatverandering en Aantasting ozonlaag. Deze indicatoren hebben uitsluitend betrekking op de Nederlandse bijdrage aan deze mondiale problemen.

Methodiek: totale emissie van stoffen naar bestemming

De emissies komen uiteindelijk op verschillende plaatsen terecht. Allereerst wordt een deel van de emissies weer in het productieproces opgenomen (7), bijvoorbeeld door milieureinigingsbedrijven die afval verwerken of afvalwater zuiveren of door de landbouw die GFT-afval in het productieproces inzet. Daarnaast wordt een deel van de vervuiling naar het buitenland gebracht (8) via de lucht of via uitstroom van rivieren naar zee. Ook worden hier de emissies die Nederlandse ingezetenen in het buitenland veroorzaken, voor zover het om emissies gaat die bijdragen aan nationale problemen, weergegeven. Door deze twee categorieën van de totale emissie van stoffen af te halen resteert het deel dat een bijdrage aan de milieuthema's levert (9=6-7-8).

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieurekeningen: herkomst en bestemming van stoffen

Omschrijving

De herkomst en bestemming van milieuverontreinigende stoffen volgens het systeem van Nationale rekeningen

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Methodiek beschrijving: Milieurekeningen

Basistabel

StatLine: Milieurekeningen; kerncijfers; StatLine: Emissies naar lucht, herkomst en bestemming.

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

CBS (2011). Milieurekeningen 2010;Beschrijving Milieurekeningen

Opmerking

De cijfers over afval en nutriënten hebben betrekking op het jaar 2010. Sinds deze versie (13) worden cijfers over stikstof en fosfaten niet meer meegenomen in het onderzoek.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2015). Milieurekeningen: herkomst en bestemming van stoffen voor 2013 (indicator 0212, versie 13 , 9 maart 2015 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.