Ontwikkelingen in de maatschappij

Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2014 legden producenten aanzienlijk meer druk op het milieu dan consumenten.

2014* CO2 N2O CH4  CFK's en halonen
             
    miljoen kg     1 000 kg
             
Totale emissie ingezetenen (4=1+2+3) 194 411 27 754 78
w.v. Consumenten (1) 37 074 1 20 0
  w.v. Eigen vervoer 0 0 0 0
    Overige consumptie 37 074 1 20 0
             
  Producenten (2) 156 797 26 607 66
  w.v. Landbouw en visserij 8 052 19 537 0
    Delfstoffenwinning 2 323 0 29 0
    Industrie 40 901 4 20 0
    Energie- en waterleidingbedrijven 49 721 0 4 0
    Milieudienstverlening 9 631 1 3 41
    Bouwnijverheid 2 935 0 0 25
    Handel 4 174 0 1 0
    Vervoer over land 5 757 0 0 0
    Vervoer over water 8 803 0 0 0
    Vervoer door de lucht 12 494 0 0 0
    Dienstverlening t.b.v. vervoer 1 102 0 0 0
    Financiële en zakelijke dienstverlening 3 391 0 1 0
    Overheid, onderwijs en gezondheidszorg 4 782 0 9 0
    Overige diensten 2 732 0 1 0
             
  Overige herkomst binnenland (3) 540 0 127 12
    Afvalstortplaatsen 540 0 127 12
             
             
2014* SO2 NOX NH3 Afval 1)
             
    miljoen kg      
             
Totale emissie ingezetenen (4=1+2+3) 65 440 139 60 780
w.v. Consumenten (1) 1 39 19 8 434
  w.v. Eigen vervoer 0 0 0 0
    Overige consumptie 1 39 19 8 434
             
  Producenten (2) 64 401 120 52 346
  w.v. Landbouw en visserij 1 28 117 4 211
    Delfstoffenwinning 0 6 0 121
    Industrie 19 35 1 13 936
    Energiebedrijven 8 16 0 1 305
    Milieudienstverlening 0 6 0 1 597
    Bouwnijverheid 0 11 0 25 597
    Handel 0 12 0 .
    Vervoer over land 0 31 0 .
    Vervoer over water 30 166 0 .
    Vervoer door de lucht 5 66 0 .
    Dienstverlening t.b.v. vervoer 0 4 0 .
    Financiële en zakelijke dienstverlening 0 7 0 1 312
    Overheid, onderwijs en gezondheidszorg 0 11 0 .
    Overige diensten 0 4 0 .
             
  Overige herkomst binnenland (3) 0 0 0 .
    Afvalstortplaatsen 0 0 0 .
             
Import       19 861
Export         15 314
             
Bron: CBS (2015).     CBS/CLO/mrt16/021214
1) Cijfers 2012.        
N.B. De gegevens over stikstof en fosfaten worden niet meer in het onderzoek meegenomen. 

Emissies en afval door de Nederlandse economie

De tabel bevat cijfers over emissies van schadelijke stoffen naar lucht voor zover die samenhangen met Nederlandse economische activiteiten (inclusief emissies van Nederlanders in het buitenland, exclusief emissies van niet-ingezetenen in Nederland). De uitstoot van deze stoffen wordt gerelateerd aan deze activiteiten. De emissies van stoffen die worden veroorzaakt door natuurlijke bronnen worden niet meegenomen, omdat de relatie met een economische activiteit ontbreekt. Een uitgebreider overzicht is te vinden in de publicatie Environmental accounts of the Netherlands 2013 (CBS, 2014a).

Methodiek: emissies en afval door de Nederlandse economie en bijdrage aan milieuthema's

De emissies door Nederlandse ingezetenen (4) zijn onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie (1) geeft de emissies weer door consumenten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de emissies die het gevolg zijn van eigen vervoer en overige consumptie. De tweede categorie (2) geeft de emissie weer van producenten, verbijzonderd naar economische activiteiten zoals die worden onderscheiden in de milieurekeningen. Emissies als gevolg van transport vinden plaats bij iedere bedrijfstak en worden meegenomen in de totalen per economische activiteit. De derde categorie (3) beschrijft de emissies die niet kunnen worden toegerekend aan consumptie of productie. Dit zijn de emissies van afvalstortplaatsen en zijn voor een groot deel het gevolg van in het verleden gestort afval. Het is onduidelijk hoe deze in het actuele jaar moeten worden toegerekend aan economische activiteiten. De indicatoren in de bijdrage aan milieuthema's hebben uitsluitend betrekking op de Nederlandse bijdrage aan deze mondiale problemen.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieurekeningen: herkomst en bestemming van stoffen

Omschrijving

De herkomst en bestemming van milieuverontreinigende stoffen volgens het systeem van Nationale rekeningen

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Methodiek beschrijving: Milieurekeningen

Basistabel

Statline: Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen; Kerncijfers milieu; nationale rekeningen

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

CBS (2011). Milieurekeningen 2010;Beschrijving Milieurekeningen

Opmerking

De cijfers over afval en nutriënten hebben betrekking op het jaar 2010. Sinds versie 13 worden cijfers over stikstof en fosfaten niet meer meegenomen in het onderzoek.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2016). Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2014 (indicator 0212, versie 14 , 29 maart 2016 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.