Ontwikkelingen in de maatschappij

Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2015

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2015 legden producenten aanzienlijk meer druk op het milieu dan consumenten.

2014* CO2 N2O CH4  CFK's en halonen
             
    miljoen kg     1 000 kg
             
Totale emissie ingezetenen (4=1+2+3) 204 336 28 756 75
w.v. Consumenten (1) 36 867 1 20 0
  w.v. Eigen vervoer 0 0 0 0
    Overige consumptie 36 867   20 0
             
  Producenten (2) 166 963 27 618 64
  w.v. Landbouw en visserij 9 548 20 552 0
    Delfstoffenwinning 2 377 0 27 0
    Industrie 43 950 4 20 0
    Energie- en waterleidingbedrijven 54 470 1 4 0
    Milieudienstverlening 9 697 1 3 39
    Bouwnijverheid 3 057 0 0 25
    Handel 4 138 0 1 0
    Vervoer over land 5 764 0 0 0
    Vervoer over water 8 643 0 0 0
    Vervoer door de lucht 13 138 0 0 0
    Dienstverlening t.b.v. vervoer 967 0 0 0
    Financiële en zakelijke dienstverlening 4 037 0 1 0
    Overheid, onderwijs en gezondheidszorg 4 049 0 8 0
    Overige diensten 3 128 0 1 0
             
  Overige herkomst binnenland (3) 506 0 118 11
    Afvalstortplaatsen 506 0 118 11
             
             
2014* SO2 NOX NH3 Afval 1)
             
    miljoen kg      
             
Totale emissie ingezetenen (4=1+2+3) 51 481 135 64 034
w.v. Consumenten (1) 0 39 14 8 098
  w.v. Eigen vervoer 0 0 0 0
    Overige consumptie 0 39 14 8 098
             
  Producenten (2) 51 441 121 55 936
  w.v. Landbouw en visserij 1 54 117 4 307
    Delfstoffenwinning 0 6 0 130
    Industrie 20 36 1 13 441
    Energiebedrijven 8 18 0 .
    Milieudienstverlening 0 6 0 .
    Bouwnijverheid 0 12 0 28 995
    Handel 0 13 0 .
    Vervoer over land 0 31 0 .
    Vervoer over water 18 166 0 .
    Vervoer door de lucht 3 73 0 .
    Dienstverlening t.b.v. vervoer 0 3 0 .
    Financiële en zakelijke dienstverlening 0 9 1 .
    Overheid, onderwijs en gezondheidszorg 0 11 0 .
    Overige diensten 0 4 0 .
             
  Overige herkomst binnenland (3) 0 0 0 .
    Afvalstortplaatsen 0 0 0 .
             
Import       21 207
Export         13 602
             
Bron: CBS (2015).     CBS/jun17
1) Cijfers 2014.        

Emissies en afval door de Nederlandse economie

De tabel bevat cijfers over emissies van schadelijke stoffen naar lucht voor zover die samenhangen met Nederlandse economische activiteiten (inclusief emissies van Nederlanders in het buitenland, exclusief emissies van niet-ingezetenen in Nederland). De uitstoot van deze stoffen wordt gerelateerd aan deze activiteiten. De emissies van stoffen die worden veroorzaakt door natuurlijke bronnen worden niet meegenomen, omdat de relatie met een economische activiteit ontbreekt. Een uitgebreider overzicht is te vinden in de publicatie Environmental accounts of the Netherlands 2013 (CBS, 2015).

Methodiek: emissies en afval door de Nederlandse economie en bijdrage aan milieuthema's

De emissies door Nederlandse ingezetenen (4) zijn onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie (1) geeft de emissies weer door consumenten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de emissies die het gevolg zijn van eigen vervoer en overige consumptie. De tweede categorie (2) geeft de emissie weer van producenten, verbijzonderd naar economische activiteiten zoals die worden onderscheiden in de milieurekeningen. Emissies als gevolg van transport vinden plaats bij iedere bedrijfstak en worden meegenomen in de totalen per economische activiteit. De derde categorie (3) beschrijft de emissies die niet kunnen worden toegerekend aan consumptie of productie. Dit zijn de emissies van afvalstortplaatsen en zijn voor een groot deel het gevolg van in het verleden gestort afval. Het is onduidelijk hoe deze in het actuele jaar moeten worden toegerekend aan economische activiteiten. De indicatoren in de bijdrage aan milieuthema's hebben uitsluitend betrekking op de Nederlandse bijdrage aan deze mondiale problemen.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieurekeningen: herkomst en bestemming van stoffen

Omschrijving

De herkomst en bestemming van milieuverontreinigende stoffen volgens het systeem van Nationale rekeningen

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Onderzoeksbeschrijving milieurekeningen

Basistabel

StatLine: Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen;

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

CBS (2011). Milieurekeningen 2010;Beschrijving Onderzoeksbeschrijving milieurekeningen

Opmerking

De cijfers over afval en nutriënten hebben betrekking op het jaar 2010. Sinds versie 13 worden cijfers over stikstof en fosfaten niet meer meegenomen in het onderzoek.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2015 (indicator 0212, versie 15 , 3 juli 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.